Tilinpäätöstiedote 2018

22.03.2019

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Yhtiötiedote 22.3.2019 klo 9:00

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018 (tilintarkastamaton)

Vuosi 2018 lyhyesti (vertailukausi 2017)

  • Laatujärjestelmää ISO 13485 on päivitetty uusimpien vaatimusten mukaiseksi
  • Lopputuotteelle on tehty oma räätälöity annosteluruisku ja tuotantoon on tehty ruiskujen käsitäytön korvaava prototyyppi
  • Kliinisen kokeen alustava raportti on valmistunut
  • Päivitetyssä Euroopan Komission tuoteluokittelumanuaalissa BBS:n ARTEBONE-tuote on mainittu esimerkkitapauksena, ja se voidaan hyväksyä lääkinnällisenä III-luokan laitteena
  • Valvova viranomainen (Notified Body) varautuu Brexitiin ja on siirtämässä pääkonttorin Lontoosta Amsterdamiin. Lisäksi on astunut voimaan uusi lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus MDR (Medical Device Regulation). Nämä saattavat vaikuttaa CE-merkinnän valmistumisen aikatauluun
  • BBS:llä ei ollut liikevaihtoa myynnistä. Muut tulot tulivat akordista 2,224 M€
  • Akordi vanhoista lainoista paransi kauden tulosta merkittävästi
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,701 (-1,094) miljoonaa euroa
  • BBS:n rahavarat 31.12.2018 olivat 1,685 (0,354) miljoonaa euroa
  • Yhtiön taloudellinen asema vahvistui listautumisella Nasdaq First North markkinapaikoille Helsinkiin ja Tukholmaan. Listautumisannissa kerättiin yhtiöön uusia varoja 3,5 miljoonaa euroa. Listautumisen kustannukset kaudella olivat 0,5 miljoonaa euroa

Avainluvut konserni

1000 euroa1-12/20181-12/2017
Liiketoiminnan muut tulot*2 26220
Henkilöstökulut669603
Poistot ja arvon alentumiset2293 162
Muut liiketoiminnan kulut757517
Tilikauden tulos379-4 466
Liiketoiminnan rahavirta-1701-1 094
Omavaraisuusaste %39,65,5
Osakekohtainen tulos €0,076-1,037
Osakekohtainen tulos €, dilutoitu0,073-1,000
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (BBS)5 090 5204 454 001
Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin4 998 0944 305 725

*Sisältää lainoista saadun akordin 2,224 M€

1000 euroa31.12.201831.12.2017
Rahavarat ja arvopaperit168435
Oma pääoma4416536
Taseen loppusumma11 1569 668

Omavaraisuusaste = Oma pääoma/Taseen loppusumma

Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos/osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Ohjeistus vuodelle 2019
Vuodelle 2019 ei odoteta oleellista liikevaihtoa

Näkymät vuodelle 2019

BBS:n jatkaa ensimmäisen tuotteen CE-merkintäprosessia ja käynnistää myynnin ja markkinoinnin valmistelun.

Toimitusjohtaja Pekka Jalovaara

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) on suomalainen kasvuyritys, joka on kehittänyt uuden luuimplantin, lääkinnällisen laitteen, luuvaurioiden, luupuutosten ja luutumisongelmien hoitoon. Yhtiöllä on hallinto ja laadunvalvontalaboratorio Oulussa ja EU-sertifioitu tuotantolaitos Reisjärvellä. Yhtiöllä on takanaan jo yli 15 vuoden historia, jona aikana yhtiö on kehittänyt tuotteen ja tuotantomenetelmät, tehnyt vaadittavat prekliiniset ja kliiniset testit sekä pystyttänyt kaupallisen tuotannontasoisen tuotantolinjan ja laatujärjestelmän. BBS:n kaltaisen yrityksen tuotekehitysvaihe on tyypillisesti 10-15 vuotta ja tätä BBS ei ole pystynyt alittamaan varsinkaan, kun kyseessä on lääkinnällisen laitteen ja lääkkeen rajapinnassa oleva uutuustuote. Tuotteen luokittelu on ollut haasteellista ja vasta ihan äskettäin saimme varmistuksen, että tuotteemme on hyväksyttävissä lääkinnällisenä laitteena (Medical Device). Päivitetyssä Euroopan Komission manuaalissa (MANUAL ON BORDERLINE AND CLASSIFICATION IN THE COMMUNITY REGULATORY FRAMEWORK FOR MEDICAL DEVICES) ARTEBONE® on esimerkkitapauksena ja hyväksyntäreitti on juuri sellainen, jota BBS on seurannut.

Yhtiöllämme ei ole vielä liikevaihtoa mutta tuotteen myyntilupaan vaadittavat CE-merkinnän ja FDA-hyväksynnän hakuprosessit ovat parhaillaan menossa. Myynnin oletetaan alkavan viimeistään ensi vuonna heti, kun CE-merkintä on saatu. Tähän päivään saakka BBS on ollut tuotekehitysyritys mutta nyt on menossa muutos markkinointiin ja myyntiin panostavaksi yritykseksi. Myynti on tarkoitus aloittaa Pohjoismaissa ja muutamassa Keski-Euroopan maassa, samalla panostetaan voimakkaasti yhteistyökumppaneihin.

ARTEBONE® - tuote sisältää luonnollisen luun kovaosan kaltaisia trikalsiumfosfaattimineraalirakeita sekä luun kasvutekijät sisältävät proteiinit, jotka on eristetty poron luusta.  Tuote hajoaa ja häviää korjausalueelta sitä mukaan kuin luuvaurio paranee. Tällä hetkellä markkinoilla on tuotteita, joissa on vain toinen näistä komponenteista mutta BBS on onnistunut yhdistämään nämä kaksi. Ensimmäinen tuotteemme on valmiina ruiskussa oleva tahna, joten leikkauspöydällä ei tarvitse tehdä erikseen mitään sekoituksia, mikä on tyypillistä kilpaileville tuotteille. ARTEBONE®-tuote on ainesosiensa perusteella verrattavissa esim. pankkiluuhun tai ihmisluuperäisiin DBM (demineralisoitu luumatriksi)-tuotteisiin. DBM tuotteiden on todettu olevan heikosti uudisluuta tuottavia. Lisäksi ihmisluuperäisten tuotteiden laatu voi vaihdella paljonkin riippuen luovuttajan iästä ja terveydentilasta. ARTEBONE®:n sisältämä poron luusta eristetty proteiiniuute on hyvin tasalaatuista, sillä yhteen valmistuserään käytetään aina useiden eläinten luita. Poronluuproteiiniuute on prekliinisissä testeissä todettu turvalliseksi eikä ole riskiä että siitä voi saada mitään ihmisperäisiä virustauteja. Kliinisessä kokeessa ARTEBONE® on osoittautunut turvalliseksi ja toimivaksi.

Tehtyjen tutkimusten perusteella ARTEBONE®-tuotteemme voi jatkossa korvata tällä hetkellä eniten luuongelmien hoidossa käytetyt omaluusiirteet. Tämä tuo merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle, sairaaloille ja potilaille. Omaluusiirre on otettava omasta kehosta, tyypillisesti suoliluusta, ja tämä merkitsee toista leikkausta, joka vie aikaa jopa tunnin. Luunottoleikkaukseen liittyy lisäksi omat komplikaationsa. ARTEBONE®:n avulla selvitään kahden leikkauksen sijaan yhdellä, sairaalassaoloaika lyhenee ja potilas toipuu nopeammin.

Lisäksi tuotteemme on ekologinen, sillä käytämme uusiutuvia materiaaleja huipputuotteessamme ihmisten terveyden edistämiseksi.

BBS haki listautumisannilla varoja ensisijaisesti ARTEBONE®:n meneillään olevien CE-merkinnän ja FDA-hyväksynnän hakuprosessien loppuun saattamiseen, kaupallisen tuotannon aloittamiseen ja tuotteen kaupallistamiseen. Varoja tarvitaan myös tuotemodifikaatioiden kehittämiseen, patenttisalkun kehittämiseen ja ylläpitämiseen, riittävän omarahoituksen varmistamiseen yhtiön strategian mukaisia kasvuinvestointeja varten sekä lisähenkilökunnan palkkaamiseen myyntiin ja markkinointiin.

Listautumisannissa kerätyt varat tullaan käyttämään yllämainittujen asioiden toteuttamiseen. Päätavoite on lupaprosessien loppuun saattaminen, ja erityisesti myynnin ja organisaation kehittäminen. 

Ensimmäinen lähiajan tavoitteemme on saada myyntiluvat ja avata myynti.  Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on löytää suuri kumppani globaaleille markkinoille pääsyn varmistamiseksi. Alan suuryritykset eivät tee omaa tuotekehitystä, sen sijaan ne seuraavat pieniä tuotekehitysyhtiöitä.

BBS:n tuotekehitys

Listautumisen myötä saatiin varoja jatkaa yhtiön ARTEBONE-tuotteen tuotekehitystä kohti myyntilupaa ja markkinoita. ARTEBONE-pastalle kehitetyn ruiskun ensimmäiset mallit saatiin nähtäville alkuvuodesta, muotit toimitettiin Suomeen alkukesästä ja mallit hyväksyttiin lokakuussa 2018, jolloin tilattiin ensimmäinen erä ruiskuja lopputuotteen validointikokeisiin.  Edellisvuonna tilattu ruiskujen täyttölaitteisto saatiin koeajoon alkusyksystä. Laitteistoa päästiin testaamaan ruiskujen kanssa joulukuussa. Laitteiston kvalifiointi ja lopputuotteen valmistuksen validointityöt on aloitettu. Muille tarvittaville pakkauksille (sterilointi-ja suojapakkaus) suoritettiin tiiveysseurantaa. Lisäksi hankittiin saumauslaitteet suojapakkausten sulkemiseen. Varastohalliin korjattiin ja rakennettiin säilytys- ja pakkaustila sterilointiin lähteville tuotteille. Lisäksi Reisjärven tehtaaseen rakennettiin tilat lopputuotteen kliiniseen pakkaamiseen ja merkitsemiseen. Edellisvuonna tilattu ja toimitettu lyofilisaattori asennettiin ja kvalifioitiin. Prosessijäähdytykselle tehtiin iso peruskorjaus alkusyksystä lauhduttimen rikkoutumisen vuoksi.

Keväällä 2018 valmistettiin yksi luuproteiiniekstraktin koe-erä. Dialysaattoreissa tarvittavat sekoittimet suunniteltiin ja tilattiin. Lopputuotteen steriloinnin validointiprojektia edistettiin, tekemällä alustavia sterilointikokeita.

Laadunvalvontalaboratorion toiminnasta

Tavanomaisten raaka-aine-, tuotantoerä-, säilyvyysseuranta- ja tuotekehitysanalyysien lisäksi laboratorion painopisteinä vuonna 2018 olivat analyysimenetelmien validoinnit ja laitteistojen kvalifioinnit. Validoitiin kaksi ELISA-mittausmenetelmää sekä ulkoistetuista analyyseistä kokonaistypenmääritys ja monialkuaineanalyysi. Täten, validoimatta on enää yksi ELISA-menetelmä ulkoistettujen mikrobiologisten analyysien lisäksi. Laitteistojen osalta, uutena käyttöönotettiin ja kvalifioitiin voimamittauslaitteisto. Aiemmin kyseinen mittauspalvelu oli ulkoistettu, joten nyt materiaalien lujuusmittaukset sekä lopputuoteruiskumme injektoitavuustestaus pystytään suorittamaan itse.

Regulatoriset kysymykset

Huhtikuussa 2018 Euroopan Komissio julkaisi päivitetyn ohjekirjan:” MANUAL ON BORDERLINE AND CLASSIFICATION IN THE COMMUNITY REGULATORY FRAMEWORK FOR MEDICAL DEVICES”, jonka mukaan ARTEBONE:n kaltaiset tuotteet voidaan jatkossa luokitella lääkinnällisiksi laitteiksi. Teknisen dokumentaation draft –versio lähetettiin Ilmoitetulle Laitokselle heinäkuun lopussa 2018 ja siihen esitettyihin kysyksiin on vastattu loppuvuodesta. Odotetaan vastinetta ko. laitokselta. ARTEBONE:n hakemus jätettiin Ilmoitetulle Laitokselle niin ikään syyskuun puolessa välissä. FDA-prosessi on käynnissä.

Yhtiön GMP-toiminnat ja Reisjärven tehtaan lääketehdaslupa auditoitiin FIMEA:n toimesta elokuussa. Tarkastuksessa ei ilmennyt vakavia huomatuksia ja lupa on näin ollen edelleen voimassa. Regulatoristen kysymysten ratkomiseen on käytetty ulkopuolista konsulttiapua.

Yhtiö on tähän asti ollut tuotekehitysvaiheessa ja operatiivinen kassavirta voi alkaa muodostua vasta kun Yhtiö on saanut päätuotteen CE-merkinnän, arviolta noin vuoden kuluessa. Kaikki tarvittavat vaiheet on tehty ja materiaali toimitettu viranomaiselle. CE-merkintäprosessin eteneminen on nyt viranomaisten käsissä, siksi tarkkaa aikataulua on vaikea arvioida. CE-merkintäprosessiin vaikuttaa mm. se, että valvova viranomainen (Notified Body) on UK:ssa ja he ovat siirtämässä Brexitin vuoksi päätoimipaikkansa Amsterdamiin. Lisäksi on astunut voimaan uusi lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus MDR (Medical Device Regulation), joka on saatettava valmiiksi 2020. Tämä aiheuttaa runsaasti lisätyötä viranomaisille ja yrityksille.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2018

Yleistä

BBS on tehnyt kaudelta 1.1.-31.12.2018 ensimmäisen kerran konsernitilinpäätöksen vuositasolla. BBS omistaa 100% tytäryhtiöstä Bio Bones Oy, joka omistaa Reisjärvellä olevan tuotantotilakiinteistön. Bio Bonesilla ei ole muuta liiketoimintaa.

Liiketoiminnan tuotot sekä kehityskulut

BBS:lla ei ollut liikevaihtoa katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Muihin tuottoihin on kirjattu Tekesiltä saatu päätös olla perimättä vanhoja tuotekehityslainoja 2,224 miljoonaa euroa. Laina liittyi päätettyyn tuotekehityspolkuun, joka ei tule tuottamaan liikevaihtoa tulevaisuudessa. Akordi paransi tuloskauden tulosta merkittävästi.

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahavarat 31.12.2018 olivat 1,685 (0,035) miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi nykyisen rahoituksen riittävän noin vuoden eteenpäin tämän tiedotteen päivämäärästä. Tuotanto- ja myyntitoiminnan aloittaminen ja siten myös taseeseen aktivoitujen aineettomien hyödykkeiden tulontuottokyky on riippuvainen onnistumisesta lisärahoituksen hankinnassa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,701 (-1,094) miljoonaa euroa.

Yritysostot ja suunnatut annit

Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja.

BBS listattiin yhtä aikaa OMX Nasdaqin Helsingin ja Tukholman First North listalle. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North Finlandissa (BONEH) ja First North Swedenissä (BONES) 28.02.2018. Annissa BBS sai 3,5 M€:n bruttovarat. Listautumisesta tuli katsauskaudella kustannuksia 0,5 M€. Tarkemmat tiedot listautumisesta löytyvät yhtiön kotisivuilta.

Tase

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2018 oli 11,156 (9,668) miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 31.12.2018 lyhytaikaisia velkoja 0,93 (1,460) miljoonaa euroa, pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta 5,633 (6,722) miljoonaa euroa, pääomalainoja 0,176 (0,950) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -0,097 (-0,102) miljoonaa euroa.

Oma pääoma

Oma pääoma 31.12.2018 oli 4,416 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2017 oma pääoma oli 0,536 miljoona euroa. Tilivuonna 2017 tuotekehityksen aktivointeja alaskirjattiin 2,95 Meur, nykyisen tuotteen kannalta tarpeettomaksi katsotun projektivaiheen takia. Katsauskaudella 31.12.2018 pörssiin listautuminen ja vanhoista lainoista saatu akordi nostivat omaa pääomaa.

Henkilöstö ja hallinto

Henkilöstö katsauskauden 31.12.2018 lopussa oli 12 henkilöä. Yhtiön hallitukseen kuului katsauskaudella Jarmo Halonen (puheenjohtaja), Päivi Ylä-Kolu, Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen, Pekka Jalovaara ja Hannu Säynäjäkangas. Pekka Jalovaara toimi toimitusjohtajana.

Varsinainen yhtiökokous 2018

BBS Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 29.3.2018.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappio tilille.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 500 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 750 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. BBS:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Rönkkö.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on voimassa oleva optio-ohjelma 2012 jonka yhtiökokous on hyväksynyt 18.7.2012. Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt optioista 2.1.2013. Optioita on annettu avainhenkilöille ja kullakin optiolla voi merkitä yhden osakkeen yhden euron hinnalla 31.12.2019 mennessä. Hallitus on 9.1.2018 jatkanut merkintäaikaa 31.12.2023 saakka. Optioiden merkinnöistä voi tulla korkeintaan 170000 uutta osaketta, eikä sillä ole havaittavaa vaikutusta osakekohtaisen tuloksen tunnuslukuun.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön listautuminen ja velkojen akordi on laskenut lähitulevaisuuden rahoitusriskiä. Euroopan komission manuaalin tarkennus lääkinnällisistä laitteista laski ARTEBONEN luokitteluun liittyvää riskiä. Valvovan viranomaisen (Notified Body) siirtyminen Brexitin vuoksi Lontoosta Amsterdamiin ja uusi voimaan tullut lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus MDR (Medical Device Regulation) saattavat vaikuttaa CE-merkinnän valmistumisen aikatauluun. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan BBS:n liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole muilta osin tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2018.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen BBS:n liiketoimintaan on tiedotettu 30.1.2018 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Listautumisesitteessä, johon voi tutustua verkkosivuilla osoitteessa www.bbs-artebone.fi .

Osakkeet ja osakkeenomistajat

BBS:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 31.12.2018 oli 11,7 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 31.12.2018 oli 2,30 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 4,73 euroa ja alin 2,20 euroa.

BBS:llä oli 991 rekisteröityä osakkeenomistajaa 31.12.2018 päivätyn osakasrekisterin mukaan.

BBS:n hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 31.12.2018 yhteensä 543 650 (532 850) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 10,7 % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole oleellista raportoitavaa katsauskauden jälkeen.

Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu Suomen kirjanpitolakia sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen 2019

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2019 julkaistaan 30.8.2019 klo 9.00.

Oulussa 22. maaliskuuta 2019

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Pekka Jalovaara, toimitusjohtaja,

puh. 050 5529275, s-posti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Hannu Säynäjäkangas, talousjohtaja,

puh. 040 5021092, s-posti: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Stockholm Certified Advisers AB, p. +46 70 5516 729

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Nasdaq Stockholm AB

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bbs-artebone.fi

Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 15. maaliskuuta 2019 klo 12.00 (UCT).

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.com.

LIITTEET:

Tuloslaskelma ja tase 31.12.2018
Rahavirtalaskelma 31.12.2018
Laskelma oman pääoman muutoksista vuonna 2018

Jakelu: Nasdaq ja keskeiset tiedotusvälineet

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj  
 KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
       
       
 LIIKEVAIHTO 0,000,00
  * Liiketoiminnan muut tuotot2 262 011,0320 466,26
  Materiaalit ja palvelut  
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
    Ostot tilikauden aikana-58 302,16-26 701,80
    Ulkopuoliset palvelut-69 956,73-74 540,76
   Materiaalit ja palvelut yhteensä-128 258,89-101 242,56
  Henkilöstökulut   
   Palkat ja palkkiot-576 744,28-524 596,08
   Henkilösivukulut  
    Eläkekulut -84 065,19-60 885,63
    Muut henkilösivukulut-9 026,53-17 648,14
  Henkilöstökulut yhteensä-669 836,00-603 129,85
  Poistot ja arvonalentumiset  
   Suunnitelman mukaiset poistot-229 029,43-212 569,70
   Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä0,00-2 950 000,00
   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-229 029,43-3 162 569,70
  Liiketoiminnan muut kulut-757 410,10-517 346,31
  LIIKEVOITTO (-TAPPIO)477 476,61-4 363 822,16
  Rahoitustuotot ja -kulut  
   Muut korko- ja rahoitustuotot  
    Muilta 1,803,28
   Korkokulut ja muut rahoituskulut  
    Muille -97 638,60-102 495,89
  Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-97 636,80-102 492,61
  VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA379 839,81-4 466 314,77
  TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)379 839,81-4 466 314,77

* Lainoista saatu akordi paransi tulosta 2,224 M€

BBS-Bioactive Bone Substitutes  
 KONSERNITASE 31.12.201831.12.2017
      
  V A S T A A V A A  
      
  PYSYVÄT VASTAAVAT  
  Aineettomat hyödykkeet  
   Kehittämismenot7 532 827,557 532 827,55
   Muut aineettomat hyödykkeet433 289,14507 323,56
   Aineettomat hyödykkeet yhteensä7 966 116,698 040 151,11
  Aineelliset hyödykkeet  
   Maa- ja vesialueet  
   Omistuskiinteistöt83 719,0083 719,00
   Rakennukset ja rakennelmat  
   Omistusrakennukset ja -rakennelmat554 321,76596 044,92
   Koneet ja kalusto773 860,95853 464,68
   Aineelliset hyödykkeet yhteensä1 411 901,711 533 228,60
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ9 378 018,409 573 379,71
      
  VAIHTUVAT VASTAAVAT  
  Saamiset  
   Lyhytaikaiset  
    Muut saamiset93 416,6957 520,51
    Siirtosaamiset0,002 494,91
    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä93 416,6960 015,42
   Saamiset yhteensä93 416,6960 015,42
  Rahat ja pankkisaamiset1 684 870,7035 388,02
  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ1 778 287,3995 403,44
      
  V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä11 156 305,799 668 783,15


BBS-Bioactive Bone Substitutes  
KONSERNITASE31.12.201831.12.2017
      
  V A S T A T T A V A A  
      
  OMA PÄÄOMA  
   Osakepääoma  
    Osakepääoma80 000,0080 000,00
   Osakepääoma yhteensä80 000,0080 000,00
   Ylikurssirahasto1 394 957,011 394 957,01
   Muut rahastot  
    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto11 337 847,267 836 992,76
    Muut rahastot yhteensä11 337 847,267 836 992,76
   Edellisten tilikausien voitto (tappio)-8 775 902,76-4 309 587,99
   Tilikauden voitto (tappio)379 839,81-4 466 314,77
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ4 416 741,32536 047,01
      
  VIERAS PÄÄOMA  
  Pitkäaikainen  
   Pääomalainat175 825,46950 000,00
   Lainat rahoituslaitoksilta5 633 425,336 722 719,60
   Pitkäaikaiset velat yhteensä5 809 250,797 672 719,60
  Lyhytaikainen  
   Lainat rahoituslaitoksilta521 664,67898 050,40
   Ostovelat20 923,70124 029,05
   Muut velat13 485,30100 730,32
   Siirtovelat374 240,01337 206,77
   Lyhytaikaiset velat yhteensä930 313,681 460 016,54
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ6 739 564,479 132 736,14
      
  V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä11 156 305,799 668 783,15RAHAVIRTALASKELMA

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Konserni
  
   
[tuhatta euroa]20182017
   
 Liiketoiminnan rahavirta   
 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja380-4466
 Oikaisut   
 Suunnitelman mukaiset poistot 229213
 Rahoitustuotot ja –kulut 98102
 Muut oikaisut: Lainan akordi-22240
 Muut oikaisut: Arvonalennukset02950
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  -1517-1201
   
 Käyttöpääoman muutos   
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -33-56
 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 00
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)-45265
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja  -1595-992
   
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 106102
 Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 00
 Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1701-1094
 Liiketoiminnan rahavirta (A)  -1701-1094
   
 Investointien rahavirta   
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -34-52
 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin00
 Myönnetyt lainat00
 Investointien rahavirta (B)  -34-52
   
 Rahoituksen rahavirta   
 Maksullinen osakeanti 3501957
 Pitkäaikaisten lainojen nostot00
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 160
 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0100
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 1000
 Rahoituksen rahavirta (C)  33851057
   
 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)  1650-89
   
 Rahavarat tilikauden alussa 35124
 Rahavarat tilikauden lopussa 168535

Oman pääoman kehitys


OMAN PÄÄOMAN KEHITYS

Konserni     
      
 Osake-pääomaYlikurssi-rahastoSijoitetun vapaan pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2017801 3957 837-8 776536
Tilikauden voitto/tappio   380 
Maksullinen osakeanti  3 501  
Oma pääoma 31.12.2018801 39511 338-8 3964 417
      
      
Oma pääoma 31.12.2016281 3956 977-4 3094 091
Tilikauden voitto/tappio   -4 467 
Maksullinen osakeanti52 860  
Oma pääoma 31.12.2017801 3957 837-8 776536