BBS julkistaa noin 12,7-16,8 MSEK osakeannin laajentaakseen omistuspohjaansa Ruotsissa

17.06.2019

                                                     
Ortobiologian innovaattori BBS - Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (”BBS” tai ”Yhtiö”), hallitus on tänään päättänyt järjestää osakeannin varsinaiselta yhtiökokoukselta 5.4.2019 saadun valtuutuksen perusteella (”Osakeanti”).  Osakeanti käsittää enintään 509 000 uutta osaketta (”Antiosakkeet”), noin 10% Yhtiön tämän hetkisestä osakemäärästä, jotka tarjotaan sijoittajien merkittäväksi Ruotsissa.

Yhteenveto Osakeannista

  • Osakeanti käsittää enintään 509 000 uutta Antiosaketta, jotka tarjotaan yleisön merkittäväksi Ruotsissa. Nykyisille osakkeenomistajille ei myönnetä etuoikeutta, koska sen tarkoituksena on laajentaa yhtiön Ruotsin osakkeenomistajien määrää ja lisätä kaupankäyntivolyymia. Osakeannin syynä on ensisijaisesti Yhtiön tavoite laajentaa osakkeenomistajien määrää Ruotsissa ja kasvattaa kaupankäyntimääriä. Nämä ovat yhdenmukaisia yhtiön tavoitteen kanssa jatkaa laajentumistaan rakentamalla ja vahvistamalla organisaatiota, jotta voidaan jatkaa kaupallistamista, valmistautua kaupankäynnin aloittamiseen ja yhtiön ensimmäisen ARTEBONE®-tuotteen myyntiin.
  • Antiosakkeiden merkintähinta (”Merkintähinta”) määräytyy Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskiarvon First North Swedenissä perusteella ajanjaksona 17.6.2019-28.6.2019 alennettuna 10%:lla. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla alhaisempi kuin 25,00 Ruotsin kruunua eikä korkeampi kuin 33,00 Ruotsin kruunua. Merkintähinta julkistetaan yhtiötiedotteella, ja se on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.bbs-artebone.fi ja Osakeannin merkintäpaikkana toimivan Nordnet AB:n verkkosivuilla osoitteessa www.nordnet.se arviolta 28.6.2019. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
  • Osakeanti on enintään noin 1,5 miljoonan euron suuruinen (perustuu SEK/EUR vaihtokurssiin 14.6.2019 alkaen), joten se ei vaadi esitteen laatimista. Yhtiö on laatinut arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutetussa muodossaan) 3 luvun 2 pykälän mukaisen perustietoasiakirjan Osakeantiin liittyen.
  • Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 17.6.2019 kello 9.00 Ruotsin aikaa ja päättyy 30.6.2019 kello 23.59 Ruotsin aikaa (”Merkintäaika”). Yhtiön hallitus voi muuttaa Merkintäaikaa. Osakeannin merkintäpaikkana toimii Nordnet AB:n verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.se.
  • Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden allokoinnista arviolta 1.7.2019. Mikäli Osakeanti ylimerkitään, Antiosakkeet allokoidaan siten, että kullekin merkitsijälle allokoidaan vähintään 200 Antiosaketta.
  • Osakeannin merkitsijäkohtainen vähimmäismerkintä on 200 Antiosaketta. Merkittävien Antiosakkeiden määrän tulee aina olla sadalla jaollinen. Merkinnät ovat sitovia.

Tausta ja perustelut

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on bioteknologiayritys, joka suunnittelee, kehittää ja valmistaa innovatiivisia seuraavan sukupolven bioaktiivisia luunsiirron korvaavia lääketieteellisiä laitteita, joilla on lääkinnällisiä ominaisuuksia. Yhtiö perustettiin vuonna 2003 ja se oli listattu sekä Nasdaq First North Swedenissä että Nasdaq First North Finlandissa helmikuussa 2018.

Osakeannin syynä on ensisijaisesti Yhtiön tavoite laajentaa osakkeenomistajien määrää Ruotsissa ja kasvattaa kaupankäyntimääriä. Nämä ovat yhdenmukaisia yhtiön tavoitteen kanssa jatkaa laajentumistaan rakentamalla ja vahvistamalla organisaatiota, jotta voidaan jatkaa kaupallistamista, valmistautua kaupankäynnin aloittamiseen ja yhtiön ensimmäisen ARTEBONE®-tuotteen myyntiin.

Lisätietoja Osakeannista

Osakeannissa tarjotaan enintään 509 000 Antiosaketta. Antiosakkeiden Merkintähinta määräytyy Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskiarvon First North Swedenissä perusteella ajanjaksona 17.6.2019-28.6.2019 alennettuna 10%:lla. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla alhaisempi kuin 25,00 Ruotsin kruunua eikä korkeampi kuin 33,00 Ruotsin kruunua. Merkintähinta julkistetaan yhtiötiedotteella, ja se on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.bbs-artebone.fi ja Osakeannin merkintäpaikkana toimivan Nordnet AB:n verkkosivuilla osoitteessa www.nordnet.se arviolta 28.6.2019. Osakeanti on enintään noin 1,5 miljoonan Euron suuruinen (perustuu SEK/EUR vaihtokurssiin 14.6.2019 alkaen). Välityspalkkioita ei oteta.

Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden allokoinnista arviolta 1.7.2019. Mikäli Osakeanti ylimerkitään, Antiosakkeet allokoidaan siten, että kullekin merkitsijälle allokoidaan vähintään 200 Antiosaketta. Mikäli Antiosakkeita ei riitä kaikille merkitsijöille edellä kuvatulla tavalla, merkitsijät, joille 200 Antiosaketta allokoidaan, ratkaistaan arvalla. Muulta osin Antiosakkeet allokoidaan merkitsijöiden tekemien merkintöjen mukaisessa suhteessa.

Merkitsijöille toimitetaan tieto Antiosakkeiden allokaatiosta arviolta 1.7.2019. Allokoitujen Antiosakkeiden maksu veloitetaan samanaikaisesti merkitsijän ilmoittamalta pankkitililtä. Tämä tapahtuu arviolta 1.7.2019.

Mikäli maksua ei ole suoritettu sen erääntyessä, Yhtiö voi oman harkintansa mukaan hylätä merkinnän ja mikäli Osakeanti on ylimerkitty, allokoida maksamattomat Antiosakkeet uudelleen.

Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin viivytyksettä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on maksettu. Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään viivytyksettä sen jälkeen, kun ne on merkitty kaupparekisteriin. Antiosakkeet toimitetaan merkitsijöille Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n arvo-osuusjärjestelmien kautta.

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan ja mistä tahansa syystä perua Osakeannin. Jos Osakeanti perutaan, merkitsijöiden tekemät merkinnät mitätöidään automaattisesti.

Yhtiö hakee Antiosakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland –markkinapaikalla sekä Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden –markkinapaikalla yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on First North Finland –markkinapaikalla BONEH ja First North Sweden –markkinapaikalla BONES ja ISIN-tunnus FI4000260583.

Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut Yhtiön osakkeille kuuluvat osakkeenomistajan oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja toimitettu merkitsijöille.

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Merkintäajan aikana Osakeantia koskevat tiedot ovat saatavilla seuraavilla verkkosivuilla:

BBS: http://www.bbs-artebone.fi/

Nordnet: www.nordnet.se

Aikataulu

Tämä aikataulu on alustava ja voi muuttua.

PäivämääräTapahtuma
17.6.2019Hallitus päättää Osakeannista.
17.6.2019Antiosakkeiden Merkintäaika alkaa klo. 09:00 (CEST).
28.6.2019Merkintähinta julkistetaan (arvio).
30.6.2019Merkintäaika päättyy 23:59 (CEST)
1.7.2019Allokoitujen Antiosakkeiden maksamiseen tarvittavat varat on oltava sijoittajien Nordnet-tilillä käytettävissä (arvio).
1.7.2019Osakeannin tuloksen julkistaminen (arvio).
5.7.2019Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arvio).
10.7.2019Antiosakkeet toimitetaan merkitsijöille (arvio).
10.7.2019Kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa Nasdaq First North Swedenissä ja Nasdaq First North Finlandissa yhdessä yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa (arvio).

Taloudellinen ja oikeudellinen neuvonantaja

Regin Corporate Finance AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja:
Pekka Jalovaara, Toimitusjohtaja
Puh: +358 505 52 92 75
Sähköposti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 17.6.2018 klo 08:30 (CEST).

Tärkeää tietoa
Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa tai merkitä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n ("Yhtiö") liikkeelle laskemia arvopapereita alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, jotka ovat implementoineet direktiivin 2003/71/EC, muutoksineen (sisältäen kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet kaikissa jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi"), tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota vain (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki") mukaisesti, eikä niitä saa tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudesta tai järjestelyn jäämistä Arvopaperilain mukaisen rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa tai tehdä arvopapereiden yleisöantia Yhdysvalloissa.

Isossa-Britanniassa tämä asiakirja ja mikä tahansa muu tässä tarkoitettuja arvopapereita koskeva materiaali jaetaan ja on suunnattu ainoastaan ja kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämä asiakirja liittyy, on saatavilla ainoastaan "hyväksytyille sijoittajille" ja sitä harjoitetaan ainoastaan "hyväksyttyjen sijoittajien" (kuten määritelty vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain kohdassa 86(7)) kanssa, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen ei julkaista esitettä eikä esitettä edellytetä julkaistavaksi (Esitedirektiivin mukaisesti).

Riskejä (suoria tai epäsuoria), jotka voivat liittyä sijoittamiseen uusiin osakkeisiin ei tunnisteta eikä niihin viitata eikä ole tarkoitus tunnistaa tai niihin viitata tässä tiedotteessa. Mikä tahansa sijoituspäätös ostaa tai merkitä uusia osakkeita osakeannissa on tehtävä ainoastaan julkisesti saatavilla olevan tiedon varassa.

Tässä tiedotteessa olevaa informaatiota ei saa välittä tai jakaa kenellekään muulle henkilölle eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Mikä tahansa tämän tiedon välittäminen, jakaminen, jäljentäminen tai ilmaiseminen kokonaisuudessaan tai osaksi on kiellettyä. Tämän säännön rikkominen voi johtaa Arvopaperilain tai muiden maiden soveltuvien lakien rikkomiseen. Tämä tiedote ei ole kehotus sitoutua ostamaan, merkitä tai muutoin hankkia tai luovuttaa mitään arvopapereita missään maassa. Tämä tiedote ei ole suositus liittyen sijoittajan valinnanvapauteen osakeannissa. Kunkin sijoittajan tai mahdollisen sijoittajan tulee tehdä oma selvitys, analyysi ja arvio tässä tiedotteessa kuvatusta liiketoiminnasta ja tiedoista sekä julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Arvopapereiden arvo saattaa sekä nousta että laskea. Historiallinen kehitys ei ole osoitus tulevasta kehityksestä. Yhtiön internetsivut tai internetsivut, joille on linkki Yhtiön internetsivuilla, eivät ole osa tätä tiedotetta.

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj yhtiöstä
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on johtava ortobiologian yhtiö Suomesta. Yhtiön teknologia, Artebone®, on seuraavan sukupolven luun korvike, jonka käyttökohteina ovat luuvauriot ja paranemisongelmat raajoissa kuten kädet ja nilkat, lapaluu ja lantio. Sen ylivoimaiset ominaisuudet johtuvat poronluusta uutetuista kasvutekijöistä yhdistettynä rakenteen tarjoavan TCP (trikalsiumfosfaatti) granuloiden kanssa ja jolla on potentiaalia muuttaa ortopedisia leikkauksia. Ensimmäinen tuote, Artebone® pasta, on valmis ja hakemusprosessi kaupallistamisen mahdollistavan CE-merkin saamiseksi on menossa. BBS:n hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Ruotsissa ja Suomessa on Stockholm Certified Adviser AB, +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se . Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi .