BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.2019 - 31.12.2019 (tilintarkastamaton)

20.03.2020

Yhtiötiedote 20.3.2020 klo 9:00


BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.2019 - 31.12.2019 (tilintarkastamaton)


Vuosi 2019 lyhyesti (vertailukausi 2018)

 • Toimitusjohtajaksi nimitettiin lokakuun 15. päivä Dosentti Ilkka Kangasniemi. Edellinen toimitusjohtaja Emeritusprofessori Pekka Jalovaara jatkaa yhtiön neuvonantajana.
 • Laatujärjestelmä ISO 13485 on päivitetty uusimpien vaatimusten mukaiseksi
 • CE-merkinnän viranomaiskäsittelyyn liittyvä dokumentaatio päivitettiin vastaamaan uutta lääkinnällisten laitteiden asetusta.
 • Proteiiniekstraktin ja lopputuotteen valmistusta ja itse lopputuotetta koskeva patentti hyväksyttiin Kanadassa. Samainen patentti on ollut voimassa jo kolme vuotta Euroopassa ja Euraasiassa.
 • Prosessin, lopputuotteen ja laadunvarmistuksen validointeja jatkettiin. Keskeneräisillä validoinneilla ei ole vaikutusta CE-merkinnän hakuprosessin aikatauluun.
 • Vuonna 2018 jätettiin hakemus Englannissa toimivalle Notified Bodylle (BSI-UK) ARTEBONE® CE-merkintää varten. Brexitin vuoksi yhteistyö heidän kanssaan päättyi.
 • 2019 keväällä hakemuksen käsittely keskeytettiin johtuen puutteista aiemmin toteutetun eläinkokeen sisällössä. Tämän eläinkokeen puutteiksi todettiin GLP-muotoseikkojen lisäksi, näytteiden annostasojen erilaisuudesta (eläinkokeessa suurempi ja pienempi annos kuin kliinisessä) johtuva vastaavuuden puute kliinisen kokeen näytteisiin verrattuna, sekä vertailuryhmien riittävyyden puute asetettuihin viranomaisvaatimuksiin nähden. Viranomaisen päätöksen johdosta toteutettiin täydentävä eläinkoe, jonka näytteet saatiin vuoden loppuun mennessä toimitettua histologiseen analyysiin. Ensimmäisen aikapisteen tuloksia odotetaan keväällä 2020. Loput aikapisteet valmistuvat kesäkuun 2020 loppuun mennessä.
 • Yhtiö on aloittanut hakuprosessin valmistelut Hollannissa toimivan Notified Body:n (BSI-NL) kanssa.
 • BBS:llä ei ollut liikevaihtoa myynnistä.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,444 (-1,701) miljoonaa euroa
 • BBS:n rahavarat 31.12.2019 olivat 0,515 (1,864) miljoonaa euroa
 • Yhtiö toteutti osakeannin Ruotsin Nasdaq First North GM markkinapaikalla. Annissa kerättiin yhtiöön uusia varoja 0,3 miljoonaa euroa tavoitteena vahvistaa yhtiön varallisuusastetta ja osakaspohjaa Ruotsissa. Listautumisen kustannukset kaudella olivat n. 50 tuhatta euroa.

Avainluvut konserni

1000 euroa 1-12/2019 1-12/2018
Liiketoiminnan muut tulot 53 *2262
Henkilöstökulut 665 669
Poistot ja arvon alentumiset 225 229
Muut liiketoiminnan kulut 593 757
Tilikauden tulos -1638 379
Liiketoiminnan rahavirta -1444 -1701
Omavaraisuusaste % 31,3 39,6
Osakekohtainen tulos € -0,318 0,076
Osakekohtainen tulos €, dilutoitu -0,308 0,073
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (BBS) 5 204 820 5 090 520
Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin 5 146 887 4 998 094

*Sisältää lainoista saadun akordin 2,224 M€

1000 euroa   31.12.2019   31.12.2018
Rahavarat ja arvopaperit 515 1684
Oma pääoma 3079 4416
Taseen loppusumma 9833 11 156

Omavaraisuusaste = Oma pääoma/Taseen loppusumma

Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos/osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Hallituksen ohjeistus vuodelle 2020

Yhtiö odottaa saavansa ensimmäisen tuotteensa EU:n alueella markkinoille ja siten liikevaihtonsa alkuun. Koska lanseeraus tapahtunee aivan vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa, vuodelle 2020 ei odoteta oleellista liikevaihtoa. Yhtiön keskipitkät tavoitteet ovat

 • saada liikevaihto merkittävään kasvuun kahden vuoden markkinointijakson tuloksena
 • päästä tulospositiiviseksi 4 vuoden jälkeen
 • lanseerata tuote myös USA:ssa sekä useissa muissa maissa
 • kehittää uusia tuotteita
 • aikaansaada partnerisopimuksia alan markkinajohtajien kanssa

Hallituksen näkymät vuodelle 2020

BBS käynnistää tuotteen CE-merkintähakemusprosessin maaliskuussa.

FDA-lupahakemuksen valmistelua jatketaan. Tavoitteena on toteuttaa FDA-viranomaisten vaatima eläinkoe tämän vuoden aikana.

Yhtiö käynnistää myynnin ja markkinoinnin valmistelun, kun merkintäprosessin ensimmäiset vastineet viranomaisilta on saatu.

 • Markkinointihenkilöstön rekrytointia valmistellaan
 • Markkinoille saattamisen jälkeisen kliinisen seurannan (Postmarket follow up study) valmistelut aloitetaan. Tutkimus kuuluu lääkinnällisiä laitteita koskevien asetusten piiriin.
 • Keskeisten kliinisten mielipidevaikuttajien verkoston rakentaminen aloitetaan.

Yhtiöllä on jo toimiva tuotantolaitos, josta osa on jo lääketehtaaksi sertifioitu. Yhtiö käynnistää tuotannon valmistelun, kun merkintäprosessin ensimmäiset vastineet viranomaisilta on saatu.

 • Henkilöstöä rekrytoidaan ja koulutetaan
 • Tehdään uusia tuotannon testikierroksia eläinkokeen ja seuraavien kliinisten töiden tarpeisiin sekä tuotannon optimoimiseksi.

Yhtiö järjestää osakeannin vuoden 2020 aikana, jolla kerättävillä varoilla toteutetaan edellä mainitut tavoitteet.

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Vuosi 2019 oli yhtiölle toiminnallisesti haastava. Viranomaisen vaatimus yhtiön toimittaman CE-merkintähakemuksen täydentämiseksi täydentävällä eläinkokeella aiheutti yli vuoden pituisen viiveen. Kuitenkaan tällä ei ole vaikutusta tuotteen toimivuuteen tai turvallisuuteen, joiden voi edelleen todeta olevan huipputasoa.

Ruotsin Nasdaq First North listalle toteutettu osakeanti toi yhtiön kassaan 0,3 M€ lisävaroja ja 215 uutta osakasta. Jotta yhtiö voisi lähteä tekemään uutta rahoituskierrosta positiivisten uutisten siivittämänä, katsottiin tarpeelliseksi odottaa kliinisen raportin valmistumista, myyntilupahakemuksen uudelleen jättöä ja eläinkokeen ensimmäisen väliraportin valmistumista.

Kliinisen raportin valmistuminen ja julkaisu tiedotteena 19.2.2020 vahvisti yhtiön näkymiä merkittävästi. Ensimmäisen kerran kurssit ylittivät listautumisannin tason vuoden 2020 puolella.

Yhtiön kassatilannetta vahvistettiin pääomistajan Finha Capital Oy:n myöntämällä 200.000 euron lainalla, joka allekirjoitettiin 17.3.2020. Lainan tarkoitus on vahvistaa yhtiön maksuvalmiutta. Lainaehtoihin kuuluu lainan konvertointimahdollisuus osakkeiksi seuraavan annin yhteydessä.

Yhtiön mahdollisuudet päästä kehityksensä seuraavaan vaiheeseen ovat tilikauden päättyessä hyvät pitkäksi venyneestä rahoitustilanteesta huolimatta. Eläinkoetulosten myötä saadaan viranomaisille toimitettua riittävä dokumentaatio päätöksentekoa varten.

Vuoden 2019 ajaksi vuosi sitten ilmoitetut tavoitteet markkinoinnin ja myynnin toimintojen rakentamisen aloitukselle siirtyivät samasta syystä eteenpäin. Näin ollen tänä vuonna tavoitteet ovat lähes samat kuin edellisen tilikauden alussa: EU:n ja USA:n myyntilupaprosessien saattaminen EU:n osalta loppuun ja FDA:n osalta hakemuksen jättämiseen. Markkinoinnin ja myynnin rakennustoimet aloitetaan, kun viranomaisilta saadaan ensimmäinen, positiivinen välitieto hakemuksen käsittelyn aiheuttamista kysymyksistä ja kommenteista.

Yhtiö on myös jatkanut suurten kansainvälisten toimijoiden kanssa evaluointiprosesseja, joiden tavoitteena on aukaista markkinointikanavia varsinkin USA:ssa, mutta myös muissa maissa ja alueilla, jotka eivät ole BBS:n lähimarkkinoita. Tieto kliinisen kokeen tuloksista on otettu vastaan positiivisesti ja näin ollen evaluointiprosessien etenemiselle on edellytykset.

Ensimmäisen tuotteen myyntilupahakemuksesta

Yhtiö on vuoden 2019 aikana saanut valmiiksi lähes kaikki tarvittavat dokumentaatiomuutokset, jotka aiemmin 2018 toimitetun myyntilupahakemuksen johdosta viranomaisen taholta tai uuden lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin johdosta esitettiin tehtäviksi. Yhtiö on suunnitellut jättävänsä uuden CE-merkintähakemuksen Notified Bodylle maaliskuussa 2020. Tosin tähän aikatauluun on tulossa viive, koska yhtiön valitsema Notified Body on ilmoittanut viiveestä toukokuulle 2020, uuden asetuksen voimaantulon johdosta syntyneestä työruuhkasta.

Viranomaiskäsittely tapahtuu Notified Bodyn ohella tuotteen lääkekomponentin osalta Lääkelaitoksen toimesta, jolta Notified Body tätä pyytää. Aikataulullisesti Notified Bodylla on hakemuksen jättöpäivästä alkaen 90 päivää aikaa esittää kysymyksiä ja huomautuksia hakemuksen sisältöä koskien. Lääkelaitoksella on oman vastineensa antamiseen aikaa 110 päivää. Tämän käsittelyn aikana nämä kaksi viranomaistahoa päättävät, hyväksyvätkö ne tuotteen luokittelun lääkinnälliseksi laitteeksi ja täyttääkö esitetty aineisto ne vaatimukset, jotka direktiivit ja standardit tällaiselta tuotteelta edellyttävät. Viimeistään näiden odotusjaksojen jälkeen yhtiö saa siis joko tuotehyväksynnän tai tietoonsa mitä puutteita ja korjauksia viranomaiset yhtiöltä edellyttävät.

Samanaikaisesti Notified Body tarkastaa yhtiön toimintoja ja laatujärjestelmää kevään ja kesän 2020 aikana ja myöntää laatusertifikaatin, mikäli moitittavaa ei löydy.

Normaalisti viranomaiset aina löytävät huomautettavaa pienistä yksityiskohdista, jonka vuoksi on varauduttava siihen, ettei lopullista hyväksyntää saada suoraan ensimmäisen läpikäynnin tuloksena, vaan vasta näiden korjauksien jälkeen. Realistinen aikataulu tuotteen CE-merkinnälle ja laatujärjestelmäsertifikaatille on siten vuoden 2020 lopulla tai 2021 alussa. Ensimmäisistä vastineista voimme kuitenkin jo oppia minkä laatuisista huomautuksista on kysymys ja siten muodostaa jo vahvan käsityksen aikataulun realistisuudesta.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2019

Yleistä

BBS omistaa 100% tytäryhtiöstä Bio Bones Oy, joka omistaa Reisjärvellä olevan tuotantotilakiinteistön. Bio Bonesilla ei ole muuta liiketoimintaa.

Liiketoiminnan tuotot sekä kehityskulut

BBS:lla ei ollut liikevaihtoa katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Katsauskauden 2019 tulos on huonompi kuin edeltävä, koska muihin tuottoihin on vuonna 2018 kirjattu Tekesiltä saatu päätös olla perimättä vanhoja tuotekehityslainoja 2,224 miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahavarat 31.12.2019 olivat 0,515 (1,685) miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi nykyisen rahoituksen riittävän noin kolme kuukautta eteenpäin tämän tiedotteen päivämäärästä. Tuotanto- ja myyntitoiminnan aloittaminen ja siten myös taseeseen aktivoitujen aineettomien hyödykkeiden tulontuottokyky on riippuvainen onnistumisesta lisärahoituksen hankinnassa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,444 (-1,701) miljoonaa euroa.

Yritysostot ja suunnatut annit

Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja.

BBS järjesti suunnatun annin Ruotsissa, anti päättyi 30.6.2019. Annissa yhtiö sai pääomaa n. 0,3 M€ ennen annin kuluja, joiden arvioitiin olleen noin 0,05 M€. Tarkemmat tiedot listautumisesta löytyvät yhtiön kotisivuilta.

Tase

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2019 oli 9,833 (11,156) miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 31.12.2019 lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 6,152 (6,155) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisia oli 0,961 (0,522) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisiin lainoihin sisältyy pääomalainoja 0,176 (0,176) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -0,102 (-0,097) miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Oma pääoma

Oma pääoma 31.12.2019 oli 3,079 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2018 oma pääoma oli 4,416 miljoona euroa. Katsauskaudella 2019 järjestettiin suunnattu anti Ruotsiin, josta saatiin 0,3 M€:n bruttotulo. Tilikauden tulos oli -1,638 M€.

Henkilöstö ja hallinto

Henkilöstö katsauskauden 31.12.2019 lopussa oli 12 henkilöä. Yhtiön hallitukseen kuului katsauskaudella Jarmo Halonen (puheenjohtaja), Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen, Ilkka Kangasniemi, Pekka Jalovaara ja Hannu Säynäjäkangas. Pekka Jalovaara toimi toimitusjohtajana 14.10.2019 saakka ja Ilkka Kangasniemi 15.10.2019 alkaen.

Varsinainen yhtiökokous 2019

BBS Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 5.4.2019.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappio tilille.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 500 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 750 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. BBS:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy.

Yhtiökokous päätti antaa yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää 1.500.000 (puolentoista miljoonan) osakkeen osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on voimassa oleva optio-ohjelma 2012 jonka yhtiökokous on hyväksynyt 18.7.2012. Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt optioista 2.1.2013. Optioita on annettu avainhenkilöille ja kullakin optiolla voi merkitä yhden osakkeen yhden euron hinnalla 31.12.2019 mennessä. Hallitus on 9.1.2018 jatkanut merkintäaikaa 31.12.2023 saakka. Optioiden merkinnöistä voi tulla korkeintaan 170000 uutta osaketta, eikä sillä ole havaittavaa vaikutusta osakekohtaisen tuloksen tunnuslukuun.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön riskit ovat lähiaikoina keskittyneet tuotehyväksyntäprosesseihin ja rahoitustoimiin. Hyväksyntä puolella riski on lähinnä aikataulullinen, johtuen valvovan viranomaisen mahdollisuudesta vaatia täydennyksiä ja korjauksia esitettyyn dokumentaatioon. Tuoteluokituksen riskinä on viranomaistulkinta. Päätöksenteko riippuu eläinkokeen tuloksista, joiden tulokset valmistuvat lähiaikoina. USA:n puolella ennakkotapausten käytön mahdollistamassa 510(k) hyväksyntäreitissä on periaatteellinen riski, mutta yhtiön nykynäkemys on se, ettei näiltä osin ole odotettavissa vaikeuksia.

Rahoituspuolella akuuttina riskinä on koronaviruksen aiheuttama epävarmuus osakemarkkinoilla. Toistaiseksi yhtiön osakekurssi ei ole seurannut yleistä kehitystä pörsseissä. Tämä on ymmärrettävää koska lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys ja valmistus yrityksenä BBS on sijoituskohteena pitkän aikavälin kohde. Kehitystyövaihe on pitkä, ja sitä seuraa lanseerauksen jälkeinen 4-5 vuotinen markkinointi ja myynnin kasvuvaihe. Lopulta, kun liikevaihto on noussut voitolliseksi, kasvuvaihe tyypillisesti jatkuu samalla tuotteella vielä pitkään tällä alalla. Rahoitusriskinä voidaan nähdä myös antikierroksen epäonnistumisen riski. Maailmantalouden heilahtelu ja pörssikurssien lasku saattavat pelottaa sijoittajia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

BBS:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 31.12.2019 oli 10,4 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2018 oli 2,00 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 3,75 euroa ja alin 1,85 euroa.

BBS:llä oli 1097 rekisteröityä osakkeenomistajaa 31.12.2019 päivätyn osakasrekisterin mukaan.

BBS:n hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 31.12.2018 yhteensä 543 650 (532 850) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 10,4 % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

19.2.2020 yhtiö tiedotti kliinisten kokeiden tuloksista, tarkemmat tiedot kotisivulla. Sijoittajat kokivat uutisen positiivisena, sillä yhtiön osakekurssi nousi voimakkaasti.

Vuoden 2020 alussa on saatu tuotekehityslainoja järjesteltyä uudelleen. Järjestelyjen jälkeen lyhytaikaisten rahoituslainojen osuus on 316.543 euroa ja yli 5 vuoden päästä erääntyvät lainat ovat 2.995.306 euroa.

17.3.2020 yhtiö päätti ottaa 200.000 euroa käyttöpääomalainaa maksuvalmiuden varmistamiseksi.

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu Suomen kirjanpitolakia sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen 2020

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2020 julkaistaan 31.8.2020 klo 9.00.


Oulussa 20. maaliskuuta 2020

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Hallitus


Lisätietoja antavat:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,

puh. +35840 7080 307, s-posti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hannu Säynäjäkangas, talousjohtaja,

puh. 040 5021092, s-posti: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi


Hyväksytty neuvonantaja:

Stockholm Certified Advisers AB, p. +46 70 5516 729


JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Nasdaq Stockholm AB

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bbs-artebone.fi

Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 20. maaliskuuta 2020 klo 9.00 (UCT).

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.com.

LIITTEET:

Tuloslaskelma ja tase 31.12.2019
Rahavirtalaskelma 31.12.2019
Laskelma oman pääoman muutoksista vuonna 2019

Jakelu: Nasdaq ja keskeiset tiedotusvälineet


TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2019 BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2019

Liiketoimintakatsaus
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS”, “Yhtiö”) on biolääketieteellinen teknologiayritys joka kehittää innovatiivisia, bioaktiivisia lääkinnällisiä laitteita ja implantteja ortopediseen kirurgiaan. Yhtiöllä on hallinto ja laadunvalvontalaboratorio Oulussa ja EU-sertifioitu tuotantolaitos Reisjärvellä.

BBS:n tuotekehitys
Yhtiö on vuoden 2019 aikana saanut valmiiksi lähes kaikki tarvittavat dokumentaatio muutokset, jotka aiemmin 2018 toimitetun myyntilupahakemuksen johdosta viranomaisen taholta tai uuden lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin johdosta esitettiin tehtäviksi. Yhtiö pystyy jättämään uuden myyntilupahakemuksen Notified Bodylle Maaliskuussa 2020. Viranomaiskäsittely tapahtuu Notified Bodyn ohella tuotteen lääkekomponentin osalta Lääkelaitoksen toimesta, jolta Notified Body tätä pyytää.
Aikataulullisesti Notified Bodylla on hakemuksen jättöpäivästä alkaen 90 päivää aikaa esittää kysymyksiä ja huomautuksia hakemuksen sisältöä koskien. Lääkelaitoksella on oman vastineensa antamiseen aikaa 110 päivää. Tämän käsittelyn aikana nämä kaksi viranomaistahoa päättävät hyväksyvätkö ne tuotteen luokittelun lääkinnälliseksi laitteeksi ja täyttääkö esitetty aineisto ne vaatimukset, jotka direktiivit ja standardit tällaiselta tuotteelta edellyttävät. Viimeistään näiden odotusjaksojen jälkeen yhtiö saa siis joko tuotehyväksynnän tai tietoonsa mitä puutteita ja korjauksia viranomaiset yhtiöltä edellyttävät.
Samanaikaisesti Notified Body tarkastaa yhtiön toimintoja ja laatujärjestelmää kevään ja kesän 2020 aikana ja myöntää laatusertifikaatin, mikäli moitittavaa ei löydy.
Normaalisti viranomaiset aina löytävät huomautettavaa pienistä yksityiskohdista, jonka vuoksi on varauduttava siihen, ettei lopullista hyväksyntää saada suoraan ensimmäisen läpikäynnin tuloksena, vaan vasta näiden korjauksien jälkeen. Realistinen aikataulu tuotteen CE-merkkaukselle ja laatujärjestelmä sertifikaatille on siten vuoden 2020 lopulla tai 2021 alussa. Ensimmäisistä vastineista voimme kuitenkin jo oppia minkä laatuisista huomautuksista on kysymys ja siten muodostaa jo vahvan käsityksen aikataulun realistisuudesta.

TALOUDELLINEN KATSAUS

Liiketoiminnan tulos

BBS:llä ei ollut liikevaihtoa vuonna 2019 eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Konsernin katsauskauden tulos oli -1,638 M€ (2018: 0,380 M€) mikä koostuu tuotekehityskustannuksista. Vertailukauden 2018 hyvään tulokseen vaikutti eniten lainoista saatu kertaluontoinen akordi 2,224 M€.

Rahoitus ja investoinnit
Yhtiön rahavarat 31.12.2019 olivat 515.633 € (2018: 1.684.871 €). BBS järjesti suunnatun annin Ruotsissa, joka päättyi 30.6.2019. Annissa yhtiö sai uutta pääomaa n. 0,3 M€ ennen annin kuluja, joita kertyi noin 0,05 M€. Annissa merkittiin 114.300 uutta osaketta, yhtiökokouksen 5.4.2019 antamaa antivaltuutusta on jäljellä 1.385.700 osaketta. Tarkemmat tiedot listautumisesta löytyvät yhtiön kotisivuilta.

Käyttöpääoma
Yhtiön käyttöpääoma ei riitä hyväksyttämisprosessien loppuun saattamiseen, tuotannon käynnistämiseen ja kaupallisen toiminnan aloittamiseen, mikäli yhtiö ei onnistu hankkimaan oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä noin 3-5 milj. euroa. Tuotanto- ja myyntitoiminnan aloittaminen ja siten myös taseeseen aktivoitujen aineettomien hyödykkeiden tulontuottokyky on riippuvainen onnistumisesta lisärahoituksen hankinnassa.

Yhtiö on tähän asti ollut tuotekehitysvaiheessa ja operatiivinen kassavirta voi alkaa muodostua, kun Yhtiö on saanut päätuotteelleen CE- merkinnän. CE-merkintä on edellytyksenä yhtiön päätuotteen myynnille. Yhtiö arvioi seuraavan 12 kuukauden operatiivisiksi kuluiksi 1,4-1,6 miljoonaa euroa. Yhtiön lainojen arvioitu takaisinmaksu vastaavana aikana on 0,219 miljoonaa euroa ja yhtiön suunnittelemat investoinnit liiketoimintaan ovat 0,3 M€. Tuotekehityslainojen lyhennyksille on neuvoteltu lisää maksuaikaa alkuvuodesta 2020. Yhtiön johto arvioi, että säästötoimenpiteillä käyttöpääoma riittää seuraavan kolmen kuukauden tarpeisiin, mutta valmistautuu lisärahoituksen hankkimiseen 2020 aikana. Yhtiön johto voi vaikuttaa tehtävien investointien ja kulujen määrään.

Tase
Konsernitaseen loppusumma 31.12.2019 oli 9,833 M€. Edellisen katsauskauden päättyessä 31.12.2018 taseen loppusumma oli 11,156 M€. Muutos johtuu kassavarojen vähentymisestä ja poistoista. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 31.12.2019 taseessa lyhytaikaisia korollisia velkoja 0,961 M€ (2018: 0,522), pitkäaikaisia korollisia lainoja 5,191 (2018: 5,633) M€ ja pääomalainoja 0,176 (2018:0,176) miljoonaa euroa. Rahoituskulut olivat 102,2 tuhatta € (2017:97,6 tuhatta €). Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Henkilöstö, johto ja hallinto
Henkilöstö tilikauden 2019 lopussa oli 12 henkilöä (2018:13). Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Auvo Kaikkonen, Hannu Säynäjäkangas ja Tomi Numminen. BBS:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, Pekka Jalovaara 14.10.2019 saakka ja 15.10.2019 alkaen Ilkka Kangasniemi, tuotantojohtaja Hanna Tölli ja talousjohtaja Hannu Säynäjäkangas. Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajan toimi KHT Juhani Rönkkö elokuun 2019 loppuun saakka ja syyskuun 2019 alusta alkaen KHT Jari Karppinen.

Varsinainen yhtiökokous 2019
BBS Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 5.4.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappio tilille. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 500 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 750 euroa kokoukselta. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. BBS:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy.

Yhtiökokous päätti antaa yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella, uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi tarjota enintään 1.500.000 (yksi miljoonaa ja viisisataa tuhatta) uutta osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Riskit ja epävarmuustekijät
Tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen liittyy yhtiöstä riippumattomia merkittävät riskejä ja epävarmuustekijöitä kuten viranomaisten toiminta, lainsäädännön muutokset ja markkinoiden halu vastaanottaa uutta tuotetta. Aktivointien ja vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen ei ole varmaa. Rahoituksen riittävyyteen liittyy epävarmuustekijöitä, jotka voivat viivästyttää myyntiluvan saamista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
BBS:llä oli 1097 rekisteröityä osakkeenomistajaa 31.12.2019 päivätyn osakasrekisterin mukaan, kaikki osakkeet ovat samaa sarjaa ja tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 rekisteröityjä osakkeita oli 5 204 820 (2018: 5 090 520). BBS:n hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 31.12.2019 yhteensä 543 650 (543 650) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 10,4 % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla julkaistaan yhtiön verkkosivuilla. Henkilökunnalla on annettu 170 000 kpl optioita, kullakin optiolla voi merkitä yhden osakkeen. Suurimmat osakkaat 31.12.2019 olivat Finha Capital (860 501 os.), Reisjärven kunta (702 182 os.), EAKR-aloitusrahasto Oy (596 271 os.), Pekka Jalovaara (532 850 os.), Paananen Ahti (267 879 os.), Irma Halonen (295 421 os.), Panvest Oy (244 142) ja Innovestor Kasvurahasto I Ky (229 094 os.).

Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky omisti 260 000 osaketta, rahaston toimikausi tuli täyteen ja yhtiö purettiin. Rahaston osakkeet jaettiin 12.11.2019 rahaston sijoittajille, joista suurin omistaja on Oulun kaupunki 130 081 osakkeella.

BBS:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 31.12.2019 oli 10,4 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 31.12.2019 oli 2,00 euroa. Katsauskauden ylin päätöskurssi oli 3,75 euroa ja alin 1,85 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
19.2.2020 yhtiö tiedotti kliinisten kokeiden tuloksista, tarkemmat tiedot kotisivulla. Sijoittajat kokivat uutisen positiivisena, sillä yhtiön osakekurssi nousi voimakkaasti.

Vuoden 2020 alussa on saatu tuotekehityslainoja järjesteltyä uudelleen. Järjestelyjen jälkeen lyhytaikaisten rahoituslainojen osuus on 316.543 euroa ja yli 5 vuoden päästä erääntyvät lainat ovat 2.995.306 euroa.

Yhtiö päätti ottaa 200.000 euroa käyttöpääomalainaa 17.3.2020 maksuvalmiuden varmistamiseksi.

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle 2019
BBS:llä ei ollut tilinpäätöshetkellä jakokelpoisia varoja, joten Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 ja että tappio siirretään tulos/tappiotilille.

Näkymät vuodelle 2020
Yhtiön tavoite on saada kuluvan vuoden aikana CE-merkki ja käynnistää kaupallisen toiminnan valmistelut. Rahoituksen turvaamiseksi BBS järjestää rahoituskierroksen 2020 aikana. Henkilöstöä vahvistetaan myyntiorganisaatioon resurssien puitteissa.

Hallitus


BBS-Bioactive Bone Substitutes    
Konsernituloslaskelma    
      1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
 TULOSLASKELMA    
       
   Liiketoiminnan muut tuotot   52 775,85 2 262 011,03
   Materiaalit ja palvelut    
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
     Ostot tilikauden aikana   -11 047,22 -58 302,16
     Ulkopuoliset palvelut   -94 641,70 -69 956,73
    Materiaalit ja palvelut yhteensä   -105 688,92 -128 258,89
   Henkilöstökulut    
    Palkat ja palkkiot   -568 867,89 -576 744,28
    Henkilösivukulut    
     Eläkekulut   -83 042,60 -84 065,19
     Muut henkilösivukulut   -13 101,44 -9 026,53
   Henkilöstökulut yhteensä   -665 011,93 -669 836,00
   Poistot ja arvonalentumiset    
    Suunnitelman mukaiset poistot   -225 417,46 -229 029,43
    Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä    0,00
    Poistot ja arvonalentumiset yhteensä   -225 417,46 -229 029,43
   Liiketoiminnan muut kulut   -592 597,71 -757 410,10
   LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   -1 535 940,17 477 476,61
   Rahoitustuotot ja -kulut    
    Muut korko- ja rahoitustuotot    
     Muilta   0,27 1,80
    Korkokulut ja muut rahoituskulut    
     Muille   -102 210,21 -97 638,60
   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   -102 209,94 -97 636,80
   VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 638 150,11 379 839,81
   TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)   -1 638 150,11 379 839,81


BBS-Bioactive Bone Substitutes   
Konsernitase    
      
 TASE    31.12.2019 31.12.2018
      
   V A S T A A V A A   
      
   PYSYVÄT VASTAAVAT   
   Aineettomat hyödykkeet   
    Kehittämismenot 7 532 827,55 7 532 827,55
    Muut aineettomat hyödykkeet 359 254,72 433 289,14
    Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 892 082,27 7 966 116,69
   Aineelliset hyödykkeet   
    Maa- ja vesialueet   
    Omistuskiinteistöt 83 719,00 83 719,00
    Rakennukset ja rakennelmat   
    Omistusrakennukset ja -rakennelmat 515 519,24 554 321,76
    Koneet ja kalusto 684 977,83 773 860,95
    Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 284 216,07 1 411 901,71
   PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 176 298,34 9 378 018,40
      
   VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   Saamiset   
    Lyhytaikaiset   
     Muut saamiset 140 881,37 93 416,69
     Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 140 881,37 93 416,69
    Saamiset yhteensä 140 881,37 93 416,69
   Rahat ja pankkisaamiset 515 633,39 1 684 870,70
   VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 656 514,76 1 778 287,39
      
   V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä 9 832 813,10 11 156 305,79


BBS-Bioactive Bone Substitutes   
Konsernitase   
      
  TASE   31.12.2019 31.12.2018
      
   V A S T A T T A V A A   
      
   OMA PÄÄOMA   
    Osakepääoma   
     Osakepääoma 80 000,00 80 000,00
    Osakepääoma yhteensä 80 000,00 80 000,00
    Ylikurssirahasto 1 394 957,01 1 394 957,01
    Muut rahastot   
     Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 638 453,75 11 337 847,26
     Muut rahastot yhteensä 11 638 453,75 11 337 847,26
    Edellisten tilikausien voitto (tappio) -8 396 062,95 -8 775 902,76
    Tilikauden voitto (tappio) -1 638 150,11 379 839,81
   OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 079 197,70 4 416 741,32
      
   VIERAS PÄÄOMA   
   Pitkäaikainen   
    Pääomalainat 175 825,46 175 825,46
    Lainat rahoituslaitoksilta 5 191 297,00 5 633 425,33
    Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 367 122,46 5 809 250,79
   Lyhytaikainen   
    Lainat rahoituslaitoksilta 961 473,00 521 664,67
    Ostovelat 31 879,90 20 923,70
    Muut velat 27 293,22 13 485,30
    Siirtovelat 365 846,82 374 240,01
    Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 386 492,94 930 313,68
   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 753 615,40 6 739 564,47
      
   V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä 9 832 813,10 11 156 305,79


BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 01.01.2019-31.12.2019   01.01.2018-31.12.2018
         
         
TULOSLASKELMA      
  Liiketoiminnan muut tuotot   52 775,85    2 261 380,31
  Materiaalit ja palvelut      
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
    Ostot tilikauden aikana   -11 047,22    -58 302,16
    Ulkopuoliset palvelut   -94 641,70    -69 956,73
   Materiaalit ja palvelut yhteensä   -105 688,92    -128 258,89
  Henkilöstökulut      
   Palkat ja palkkiot   -568 867,89    -576 744,28
   Henkilösivukulut      
    Eläkekulut   -83 042,60    -84 065,19
    Muut henkilösivukulut   -13 101,44    -9 026,53
  Henkilöstökulut yhteensä   -665 011,93    -669 836,00
  Poistot ja arvonalentumiset      
   Suunnitelman mukaiset poistot   -182 968,36    -182 444,17
   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä   -182 968,36    -182 444,17
  Liiketoiminnan muut kulut   -620 208,22    -788 234,64
  LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   -1 521 101,58    492 606,61
  Rahoitustuotot ja -kulut      
   Muut korko- ja rahoitustuotot      
    Muilta   0,25    1,77
   Korkokulut ja muut rahoituskulut      
    Muille   -75 876,95    -75 441,62
  Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   -75 876,70    -75 439,85
  VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA   -1 596 978,28    417 166,76
  TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)   -1 596 978,28    417 166,76


BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 01.01.2019-31.12.2019   01.01.2018-31.12.2018
         
         
TASE        
  V A S T A A V A A      
  PYSYVÄT VASTAAVAT      
  Aineettomat hyödykkeet      
   Kehittämismenot   7 532 827,55    7 532 827,55
   Muut aineettomat hyödykkeet   359 254,72    433 289,14
   Aineettomat hyödykkeet yhteensä   7 892 082,27    7 966 116,69
  Aineelliset hyödykkeet      
   Koneet ja kalusto   674 038,17    759 274,71
   Aineelliset hyödykkeet yhteensä   674 038,17    759 274,71
  Sijoitukset      
   Osuudet saman konsernin yrityksissä   714 499,55    714 499,55
   Sijoitukset yhteensä   714 499,55    714 499,55
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   9 280 619,99    9 439 890,95
  VAIHTUVAT VASTAAVAT      
  Saamiset      
   Lyhytaikaiset      
    Muut saamiset   140 881,37    93 416,69
    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   140 881,37    93 416,69
   Saamiset yhteensä   140 881,37    93 416,69
  Rahat ja pankkisaamiset   487 027,18    1 664 343,16
  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   627 908,55    1 757 759,85
  V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä   9 908 528,54    11 197 650,80
         
         
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 01.01.2019-31.12.2019   01.01.2018-31.12.2018
         
         
  V A S T A T T A V A A      
  OMA PÄÄOMA      
   Osakepääoma      
    Osakepääoma   80 000,00    80 000,00
   Osakepääoma yhteensä   80 000,00    80 000,00
   Ylikurssirahasto   1 394 956,56    1 394 956,56
   Muut rahastot      
    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   11 638 453,75    11 337 847,26
    Muut rahastot yhteensä   11 638 453,75    11 337 847,26
   Edellisten tilikausien voitto (tappio)   -7 814 126,82    -8 231 293,58
   Tilikauden voitto (tappio)   -1 596 978,28    417 166,76
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   3 702 305,21    4 998 677,00
  VIERAS PÄÄOMA      
  Pitkäaikainen      
   Pääomalainat   175 825,46    175 825,46
   Lainat rahoituslaitoksilta   4 613 829,00    5 312 591,34
   Pitkäaikaiset velat yhteensä   4 789 654,46    5 488 416,80
  Lyhytaikainen      
   Lainat rahoituslaitoksilta   897 273,00    200 830,66
   Ostovelat   127 240,45    123 558,43
   Muut velat   26 274,19    13 289,63
   Siirtovelat   365 781,23    372 878,28
   Lyhytaikaiset velat yhteensä   1 416 568,87    710 557,00
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   6 206 223,33    6 198 973,80
  V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä   9 908 528,54    11 197 650,80


BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ    
Kiviharjunlenkki 6    
90220  Oulu    
Y-tunnus 0866451-4    
      
      
Tilinpäätöksen liitetiedot    
      
Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.    
      
Konserniin kuuluu 100 % tytäryritys Bio Bones Oy. Bio Bones Oy:n toimialana on omistaa ja  
vuokrata tuotantotilat Reisjärvellä. Keskinäisiä vuokravelkoja/-saatavia on 100.755,12 eur  
      
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot    
      
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista   
  Natiiviprojektin III ja IV aikana hankitut koneet ja kalusto poistetaan 10 vuoden tasapoistoin.   
  Poistot aloitettu 1/2017.     
  Muut koneet ja kalusto poistetaan EVL-enimmäispoistoprosentin mukaisesti.    
  Puhdastila natiiviprojekti poistetaan 10 vuoden tasapoistoin. Poistot aloitettu 1/2017.   
  Reisjärven tuotantotilojen lisäinvestoinnit /perusparannusmenot poistetaan 5 vuoden tasapoistoin.   
      
Suunnitelman mukaiset poistot 31.12.2019 31.12.2018  
  Koneet ja kalusto 112 580,52 113 271,85   
  Rakennukset ja rakennelmat 38 802,52 41 723,16   
  Muut pitkävaikutteiset menot 74 034,42 74 034,42   
      
Muut tuotot    
  Tekesin hyväksymä lainojen akordi, 2.224.150,54 eur, kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin vuonna 2018.  
      
Tasetta koskevat liitetiedot    
      
Aineettomat hyödykkeet    
  Kehittämismenoina aktivoitu projektien kuluja palkkoineen     
   Natiiviprojekti  Kliiniset projekti   
  Alkusaldo 1.1.2019 6 369 319,10 1 163 508,45   
  Saldo 31.12.2019 6 369 319,10 1 163 508,45   
      
  Natiiviprojektin tuotekehityksen valmistumisaika oli helmikuu 2015. Projekti jatkui Kliiniset projektina,  
  joka valmistui joulukuussa 2017. Aktivoinneista ei ole tehty poistoja.    
  Poistot aloitetaan myyntitoiminnan alettua. Arvioitu poistoaika on 5 vuotta.    
      
  Muut pitkävaikutteiset menot:     
   Reisjärven tuotantotilojen lisäinvestoinnit Puhdastila Natiiviprojekti   
  Alkusaldo 1.1.2019 22 712,30 410 576,84   
  Poisto tilikauden aikana 22 712,30 51 322,12   
  Saldo 31.12.2019 0,00 359 254,72   
      
  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 892 082,27    
      
  Pysyviin vastaaviin on muun omaisuuden lisäksi aktivoitu natiiviprojektin kuluja laitekehityksineen ja  
  puhdastiloineen yhteensä 7.336.237,49 euroa sisältäen projektin koneet ja laitteet    
  sekä natiiviprojektin jatkona olevan kliiniset projektin kuluja 1.163.508,45 euroa.    
  Reisjärven tuotantotilojen ja prosessin lisäinvestointien aktivointi poistettu loppuun 2019 aikana.   
      
      
      
BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ    
Kiviharjunlenkki 6    
90220 Oulu    
Y-tunnus 0866451-4    
      
      
Pääomalainat    
  Tekes/Valtiokonttori 175 825,46    
      
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua    
  Valtiokonttori/Tekes 160/09 307 367,00    
  Valtiokonttori/Tekes 363/15 113 880,00    
  Finnvera 1012867 138 690,00    
  Finnvera 1012865 320 668,00    
      
Velat, tilikauden jälkeiset tapahtumat    
      
Vuoden 2020 alussa on saatu muutos Valtiokonttori/Tekes lainoille. Tästä syystä lyhytaikaisten velkojen
määrä pienenee 644.930,00 eur ja velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua  
kasvaa 2.114.701,00 eur. Järjestelyjen jälkeen lyhytaikaisten rahoituslainojen osuus on 316.543,00 eur
ja velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua ovat yhteensä 2.995.306,00 eur.  
Tilikauden päättymisen jälkeen on lisäksi otettu 200.000,00 euron käyttöpääomalaina.   
      
      
Oman pääoman erittely 31.12.2019 31.12.2018  
  Osakepääoma tilikauden alussa 80 000,00 80 000,00   
  Osakepääoma tilikauden lopussa 80 000,00 80 000,00   
  Ylikurssirahasto 1 394 957,01 1 394 957,01   
  Sidottu oma pääoma yhteensä 1 474 957,01 1 474 957,01   
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilik.alussa 11 337 847,26 7 836 992,76   
  SVOP rahaston lisäys tilikauden aikana 300 606,49 3 500 854,50   
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilik.lopussa 11 638 453,75 11 337 847,26   
  Edellisten tilikausien tulos -8 396 062,95 -8 775 902,76   
  Tilikauden tulos -1 638 150,11 379 839,81   
  Vapaa oma pääoma yhteensä 1 604 240,69 2 941 784,31   
      
  Oma pääoma yhteensä 3 079 197,70 4 416 741,32   
      
  Pääomalaina Tekes/Valtiokonttori 175 825,46 175 825,46   
  Oma pääoma + pääomalainat 3 255 023,16 4 592 566,78   
      
  Jakokelpoinen vapaa oma pääoma     
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 638 453,75    
  Edellisten tilikausien tulos -8 396 062,95    
  Tilikauden tulos -1 638 150,11    
  Taseeseen aktivoidut kehittämismenot -7 532 827,55    
  Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2019 -5 928 586,86    
      
Emoyhtiöllä on tilinpäätöshetkellä rekisteröityjä osakkeita 5.204.820 kpl sekä rekisteröityjä optioita 170.000 kpl.
Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Hallitus on jatkanut 27.4.2018 optioiden  
merkintäaikaa vuoden 2023 loppuun.    
      
Kertyneet maksamattomat korot    
      
Pääomalaina    
  Tekes/Valtiokonttori 9.3.-31.8.2005 2 505,51    
  Tekes/Valtiokonttori 1.9.2005-31.8.2006 5 274,75    
  Tekes/Valtiokonttori 1.9.2006-31.8.2007 5 348,02    
  Tekes/Valtiokonttori 1.9.2007-31.8.2008 6 300,40    
  Tekes/Valtiokonttori 1.9.2008-31.8.2009 6 593,44    
  Tekes/Valtiokonttori 1.9.2009-31.8.2010 5 274,75    
  Tekes/Valtiokonttori 1.9.2010-31.8.2011 5 274,76    
      
      
BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ    
Kiviharjunlenkki 6    
90220  Oulu    
Y-tunnus 0866451-4    
      
      
  Tekes/Valtiokonttori 1.9.2011-31.8.2012 5 274,76    
  Tekes/Valtiokonttori 1.9.2012-31.12.2013 7 033,01    
  Tekes/Valtiokonttori 1.1.-31.12.2014 5 274,75    
  Tekes/Valtiokonttori 1.1.-31.12.2015 5 274,75    
  Tekes/Valtiokonttori 1.1.-31.12.2016 5 274,75    
  Tekes/Valtiokonttori 1.1.-31.12.2017 5 474,75    
  Tekes/Valtiokonttori 1.1.-31.12.2018 5 274,76    
  Tekes/Valtiokonttori 1.1.-31.12.2019 5 274,76    
      
  Tekesin v. 2018 hyväksymään akordiin liittyen pääomalainan maksamattomat korot pienenivät samassa suhteessa.  
      
Vakuudet ja vastuusitoumukset liitetiedoissa    
      
Velat, joiden vakuutena on yrityskiinnitys    
  Yrityskiinnitykset 800.000 eur, liittyen Finnvera Oyj lainoihin, joita yhteensä 919.358,00 eur.   
      
Liitetiedot toimielinten jäsenistä ja henkilöstöstä    
      
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana    
   31.12.2019 31.12.2018   
  Henkilöstö 12 13   
      
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset    
      
Konsernilla on verotuksessa vahvistettuja tappioita noin 7,41 Meur, josta on nykyisellä 20 % verokannalla
piilevää verosaamista noin 1,48 Meur.    
      
Muut liitetiedot    
      
Tilinpäätöshetkellä oli emoyhtiöllä omana pääomana ja pääomalainana yhteensä 3.255.023,16 euron  
panostus. Pääomalainoissa on TEKESin myöntämä pääomalaina 175.825,46 euroa. Sekä oman pääoman
ehtoista että muuta rahoitusta pyritään hankkimaan edelleen aktiivisesti lisää.   
      
Yhtiön käyttöpääoma ei riitä hyväksyttämisprosessien loppuun saattamiseen, tuotannon käynnistämiseen
ja kaupallisen toiminnan aloittamiseen, mikäli yhtiö ei onnistu hankkimaan oman tai vieraan pääoman ehtoista
rahoitusta yhteensä noin 3-5 milj. euroa. Tuotanto- ja myyntitoiminnan aloittaminen ja siten myös taseeseen
aktivoitujen aineettomien hyödykkeiden tulontuottokyky on riippuvainen onnistumisesta lisärahoituksen hankinnassa.

Rahavirtalaskelma

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Konserni  
Rahoituslaskelma  
   
[tuhatta euroa]20192018
   
 Liiketoiminnan rahavirta   
 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1638380
 Oikaisut   
 Suunnitelman mukaiset poistot 225229
 Rahoitustuotot ja –kulut 10298
 Muut oikaisut: Lainan akordi 0-2224
 Muut oikaisut: Arvonalennukset 00
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1311-1517
   
 Käyttöpääoman muutos   
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -47-33
 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 00
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 18-45
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1340-1595
   
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 104106
 Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 00
 Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1444-1701
 Liiketoiminnan rahavirta (A) -1444-1701
   
 Investointien rahavirta   
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -24-34
 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 00
 Myönnetyt lainat 00
 Investointien rahavirta (B) -24-34
   
 Rahoituksen rahavirta   
 Maksullinen osakeanti 3013501
 Pitkäaikaisten lainojen nostot 00
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 216
 Lyhytaikaisten lainojen nostot 00
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0100
 Rahoituksen rahavirta (C) 2993385
   
 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -11691650
   
 Rahavarat tilikauden alussa 168535
 Rahavarat tilikauden lopussa 5161685

Oman pääoman kehitys

Konserni BBS      
  Osake-pääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2018 80 000 1 395 000 11 338 000 -8 396 000 4 417 000
Tilikauden voitto/tappio     -1 638 000  
Maksullinen osakeanti    300 000   
Oma pääoma 31.12.2019 80 000 1 395 000 11 638 000 -10 034 000 3 079 000
      
      
Oma pääoma 31.12.2017 80 000 1 394 957 7 836 993 -8 775 903 536 047
Tilikauden voitto/tappio     379 840  
Maksullinen osakeanti    3 500 855   
Oma pääoma 31.12.2018 80 000 1 394 957 11 337 847 -8 396 063 4 416 741
      
      
Oma pääoma 31.12.2016 27 984 1 394 957 6 977 189 -4 309 588 4 090 542
Tilikauden voitto/tappio     -4 466 315  
Maksullinen osakeanti 52 016   859 804   
Oma pääoma 31.12.2017 80 000 1 394 957 7 836 993 -8 775 903 536 047