BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Menestyksellisen merkintäoikeusannin lopullinen tulos - osakeanti ylimerkittiin 49 %:sesti

24.06.2020

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (”BBS” tai ”Yhtiö”) 16.6.2020 Ruotsissa ja 18.6.2020 Suomessa päättyneen merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) lopullisen tuloksen mukaan Osakeannin osakkeita (1 936 385 osaketta) ylimerkittiin noin 49 %:sesti tarjottuihin osakkeisiin nähden. Osakeannissa tarjotuista 1 301 205 uudesta osakkeesta (”Antiosakkeet”) merkittiin merkintäoikeuksilla 1 059 634 Antiosaketta (noin 81,4 % Antiosakkeista), jolloin loppuosa Antiosakkeista eli 241 571 Antiosaketta (noin 18,6 % Antiosakkeista) allokoitiin Osakeannin ehtojen mukaisesti merkitsijöille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita merkintäoikeuksilla ja ilman merkintäoikeuksia. Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan yhtään Antiosaketta ei allokoitu ilman merkintäoikeuksia Antiosakkeita merkinneille.

Merkintäsitoumuksia oli annettu yhteensä 1,58 miljoonan euron edestä.  Lopullisen tuloksen mukaan merkintäsitoumuksen antaneiden eli Finha Capital Oy:n, Jukka Halosen, Irma Halosen, Jyrki Halosen, EAKR Aloitusrahasto Oy:n, Panvest Oy:n sekä Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Jarmo Halosen sekä edellä mainittujen lähipiirien, osakemerkinnät ovat yhteensä 465 336 osaketta, joka vastaa noin 1,95 miljoonaa euroa. Näiden merkitsijöiden ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoitiin samojen periaatteiden mukaisesti kuin muidenkin merkintöjä tehneiden. Yhtään Antiosaketta ei allokoitu merkintätakauksen tehneille.

BBS keräsi Osakeannilla 5,47 miljoonan euron bruttovarat, jotka Osakeannin palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen ovat noin 4,80 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi:

Olemme erittäin tyytyväisiä ja kiitollisia merkitsijöille hyvin onnistuneesta merkintäoikeusannista. Osakeannin toteutuminen täysmääräisesti mahdollistaa yhtiön toiminnan kehittämisen esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Saaduilla varoilla yhtiöllä on riittävä käyttöpääoma seuraavan parin vuoden ajaksi.

Tärkeimpänä tavoitteena on saada ensimmäiselle tuotteelle ARTEBONEⓇ Pastelle CE-merkintä. Päivitetty CE-merkintähakemus jätetään heti, kun saamme Notified Bodylta (Ilmoitettu Laitos) lopullisen sopimuksen. CE-merkintään liittyvä eläinkoe on siinä vaiheessa, että odotamme vielä viimeisen seuranta-aikapisteen tuloksia. Kahden ensimmäisen aikapisteen tulokset ovat lupaavia ja kokeella pystyttäneen osoittamaan viranomaisen vaatima lisänäyttö tuotteen toimivuudesta.

Saatuja varoja on tarkoitus käyttää myös tuotteen markkinointi- ja myynnin edistämiseen, niin että CE-merkinnän saamisen jälkeen tuotetta voidaan alkaa myydä Euroopassa. Samanaikaisesti edistämme myös Amerikassa tarvittavan FDA (Food and Drug Administration) luvan saamista osana markkinastrategiaa.

Osakeanti lyhyesti

  • BBS:n merkintäoikeusannissa Yhtiön osakkeenomistajilla oli merkintäetuoikeus.
  • Jokainen BBS:n osakkeenomistaja sai yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka oikeutti merkitsemään Antiosakkeita ("Merkintäoikeus") jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 28.5.2020 ("Täsmäytyspäivä") omistamaa Yhtiön osaketta kohden.
  • Neljä (4) Merkintäoikeutta oikeutti merkitsemään yhden (1) Antiosakeen merkintähintaan 4,20 euroa tai 44,42 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta ("Merkintähinta").
  • Osakeannissa Yhtiö tarjosi täten osakkeenomistajilleen merkittäväksi yhteensä enintään 1 301 205 Yhtiön uutta osaketta.
  • Antiosakkeiden merkintäaika alkoi 2.6.2020 Suomessa ja Ruotsissa.
  • Merkintäoikeudet olivat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnuksella BONEHU0120, ja Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnuksella BONES TR, 2.6.2020 ja 12.6.2020 välisenä aikana.
  • Antiosakkeiden merkintäaika päättyi 16.6.2020 Ruotsissa ja 18.6.2020 Suomessa.

Merkintöjen hyväksyntä ja Antiosakkeiden allokointi

Osakeannissa tehtiin merkintä yhteensä 1 936 385 osakkeen osalta, joten Osakeannissa osakkeita ylimerkittiin noin 49 %:sti tarjottuihin Antiosakkeisiin nähden. Kaikista Antiosakkeista merkittiin Merkintäoikeuksilla noin 81,4 %.

BBS:n hallitus hyväksyi 24.6.2020 Osakeannissa Merkintäoikeuksilla tehdyt merkinnät yhteensä 1 059 634 Antiosakkeen osalta sekä Osakeannin ehtojen mukaan hyväksytyt merkintäoikeuksilla osakkeita merkinneiden toissijaiset merkinnät yhteensä 241 571 Antiosakkeen osalta. Siltä osin, kun Yhtiö ei ylimerkinnän johdosta allokoinut sijoittajan merkintätoimeksiannon mukaan merkittyjä ja maksettuja Antiosakkeita ko. sijoittajalle, Yhtiö palauttaa saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaavan merkintähinnan sijoittajalle Antiehtojen mukaisesti.

Antiosakkeiden rekisteröinti ja kaupankäynnin alkaminen

Antiosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta 29.6.2020. Antiosakkeet toimitetaan ja yhdistetään Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 30.6.2020 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finlandissa yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 30.6.2020. Antiosakkeet toimitetaan ja yhdistetään Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 1.7.2020 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Swedenissä yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 1.7.2020.

Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 1 301 205 osakkeella 5 204 820 osakkeesta yhteensä 6 506 025 osakkeeseen.

BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi
Puh: +358 40 7080 307
Sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 24.6.2020 klo 16:15 (UTC +3:00) edellä mainitun henkilön toimesta.

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen ortobiologian yhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luunmurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuote, ARTEBONE® Paste, on valmis, ja haemme sille kaupallistamisen mahdollistavaa CE-merkintää.
Lisätietoa: www.bbs-artebone.com

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä. Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Stockholm Certified Advisers AB, puh. +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. BBS ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin BBS:n julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.