BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: KORJAUS: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 (tilintarkastamaton)

25.08.2021

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Yhtiötiedote 25.8.2021 15:30

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj korjaa 25.8.2021 klo 12.45 julkaistua yhtiötiedotetta koskien puolivuosikatsausta vuodella 2021. Tiedotteesta puuttuivat liitetiedot. Alla tiedote kokonaisuudessaan.

Tammi-kesäkuu lyhyesti (vertailukausi 1-6/2010)

  • Yhtiön toiminta on kasvanut ja investointeja tuotantoon on tehty merkittävästi, minkä johdosta kulut ovat myös nousseet merkittävästi.
  • Ensimmäisen puolen vuoden aikana ja sen jälkeen on ilmennyt toimitusten viivästymisiä, poikkeamia ja laitevikoja, jotka ovat viivästyttäneet CE-merkintä hakemuksen jättämistä. Yhtiön arvio CE-merkintä hakemuksen jättämisen aikataulusta ei julkaisuhetkellä ole vielä tarkentunut, mutta siitä tullaan tiedottamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä.
  • Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella liikevaihtoa
  • Tilikauden tulos katsauskaudella oli -1,31 (-1,42) miljoonaa euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,365 (-0,950) miljoonaa euroa
  • Yhtiön rahavarat 30.6.2021 olivat 1,934 (5,019) miljoonaa euroa

Avainluvut

1000 euroa1-6/20211-6/20201-12/2020
Liiketoiminnan muut tulot451846
Henkilöstökulut479334795
Poistot ja arvon alentumiset113100214
Muut liiketoiminnan kulut6639601599
Tilikauden tulos-1 308-1420-2 731
Liiketoiminnan rahavirta-1 365-950-2 418
Omavaraisuusaste %42,351,748,0
Osakekohtainen tulos €-0,20-0,27-0,46
Osakekohtainen tulos €, dilutoitu-0,19-0,26-0,45
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa6 571 5256 571 5256 571 525
Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin6 571 5255 220 0065 879 533


1000 euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Rahavarat ja arvopaperit1 9345 0193 438
Oma pääoma4 7807 3996 078
Taseen loppusumma11 30314 30112 693


*Omavaraisuusaste = Oma Pääoma                     
(Taseen loppusummaSaadut ennakot)

* EPS=                        Nettotulos                          
Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin


Hallituksen ohjeistus vuodelle 2021
Vuodelle 2021 ei odoteta liikevaihtoa, sillä viiveistä johtuen CE-merkintää ei tulla saamaan vuoden 2021 aikana.

Hallituksen näkymät vuodelle 2022
Yhtiö viimeistelee CE-merkintä hakemuksen. Yhtiön saattaa päätökseen tuotantoprosessien siirtämisen kaupalliseen tuotantovalmiuteen. Yhtiö hakee lisärahoitusta turvatakseen kehitystyön ja toiminnan jatkuvuuden.


Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Vuoden 2021 alkupuolisko on ollut yhtiön tavoitteiden kannalta sekä haasteellinen että positiivinen. Koronapandemian aiheuttamat haasteet näkyvät ennen kaikkea laitetoimitusten venymisenä ja tarjonnan vähäisyytenä. Yhtiön toiminta vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana on keskittynyt CE-merkintähakemuksen viimeistelyyn.
Tässä tarkoituksessa varsinaiset työtehtävät ovat sisältäneet mm. eläinkoetulosten analyysin ja loppuraportin työstämisen, valmistusprosessien skaalausta ja siirtoa varsinaiseen tuotantoon, laatujärjestelmän mukaisten toimintojen sisäänajoa, henkilöstön koulutusta ja sisäänajoa.

Yhtiön päätavoite, CE-merkintä hakemuksen jättäminen viranomaisille on siirtynyt jo useamman kerran eteenpäin eri syistä johtuen. Olemme kuitenkin lähestyneet CE-merkintähakemuksen jättöä vakaasti, laajalla rintamalla. Yhtiö on aloittanut tuotekehitysprosessien siirron varsinaiseen tuotantoon alkuvuodesta, joka näkyy merkittävinä panostuksina sekä laitteistoihin että henkilökuntaan. Ponnistus on ollut selvästi suurempi ja raskaampi kuin alun perin ajateltiin. On muistettava että yhtiön tuote syntyy prosesseissa, jotka sisältävät selkeästi enemmän vaiheita kuin lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa yleensä. Artebone® Paste sisältää keraamisen implanttimateriaalin lisäksi lääkeaineen joka valmistetaan eläinperäisestä raaka-aineesta. Siten valmistusprosessi sisältää monipuolisimman mahdollisen regulatorivaatimusten ja laatujärjestelmäsäännösten kirjon, mitä lääkinnällisellä laitteella voi olla. Myös eri valmistusvaiheiden määrä on tavallista suurempi. Näistä seikoista johtuen kehitysvaiheen prosessien siirto varsinaiseen tuotantoon on tavallista isompi urakka ja siihen sisältyy normaalia enemmän myös yksittäisiä tarkistettavia ja varmennettavia toimintoja.

Kuluvan vuoden alussa yhtiö arvioi saavansa CE-merkintä hakemuksen jätettyä viranomaisille huhtikuussa 2021. Kevään aikana ilmeni uusia seikkoja, joiden vuoksi CE-merkintä hakemuksen jättöä siirrettiin elokuulle. Kesän aikana laite-, materiaali- ja palvelutoimitukset Reisjärven tehtaalle ja Oulun laboratorioon viivästyivät merkittävästi koronan vuoksi.
Toukokuussa Reisjärven tehtaan puhdastiloissa ilmeni ilmastoinnin rakennevirhe, jonka korjaaminen viivästytti validointiprosessien aloitusta. Lisäksi eläinkoetulosten valmistuminen on viivästynyt merkittävästi aiemmin tiedotetusta. 

Olennaiset tapahtumat raportointikauden jälkeen
Kesäkuussa aloitettiin ensimmäinen ekstrakti erän valmistus osana laajaa prosessivalidointia. Heinäkuussa erän valmistuttua havaittiin poikkeamaa tuotossa. Myöhemmin elokuussa havaittiin kyseisen erän laatutestien valmistuttua, ettei tavoitearvoja saavutettu. Ongelma paikallistettiin luun käsittelyprosessissa syntyvään välituotteen poikkeamaan, joka aiheutui uuden laitteiston käyttöönotosta. Lisäksi veden puhdistusjärjestelmän todettiin olevan rikkoutunut samanaikaisesti. Näistä syistä validointiprosesseja on jouduttu edelleen siirtämään aikaisintaan lokakuulle ja siten myös CE-merkintäprosessin aloitusta. Näin ollen yhtiö ei pysty vielä tarkentamaan uutta CE-merkintähakemuksen aikataulua, vaan tiedottaa asiasta lisää viimeistään syyskuun lopussa.

Yllä mainituista syistä johtuen, yhtiö on joutunut käyttämään merkittävästi enemmän pääomaa kuin vielä vuodenvaihteessa ennustettiin. Tämä on ollut välttämätöntä sekä aikataulun pitämiseksi mahdollisimman hyvin ennusteissa että itse prosessien ja henkilöstön saamiseksi tasolle jolla se voi toimia vaatimusten mukaisesti.

Hallituksen arvio tulevasta kehityksestä

CE-merkintähakemuksen jättäminen on viivästynyt, ja Ilmoitetun tahon pitkistä käsittelyajoista johtuen on selvää, että CE-merkintää ei tulla saamaan vuoden 2021 aikana.

Yhtiön positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi on panostettu merkittävästi tuotantoon ja henkilöstöön. Tästä johtuvien menojen kasvaessa yhtiö on aloittanut lisärahoituksen valmistelun keväällä 2021. Aiemmin tiedotetusta poiketen Hallitus arvioi nykyisen rahoituksen riittävän
kuluvan tilikauden menoihin. Valmistelussa olevat lisärahoituksen vaihtoehdot sisältävät sekä vieraan että oman pääoman ehtoisia ratkaisuja. Hallitus tulee tiedottamaan viimeistään syyskuun lopussa ratkaisustaan lyhyen aikavälin rahoitustarpeeseen. Viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiö aloittaa mahdollisen osakeannin valmistelut. Kerättävillä varoilla varmistetaan Yhtiön toiminnan jatkuvuus CE-merkintä prosessin ajan ja myynnin käynnistäminen.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-30.6.2021

Yleistä

BBS omistaa 100% tytäryhtiöstä Bio Bones Oy, joka omistaa Reisjärvellä olevan tuotantotilakiinteistön. Bio Bonesilla ei ole muuta liiketoimintaa.

Liiketoiminnan tuotot sekä kehityskulut

Yhtiöllä ei ollut liikevaihtoa raportointijaksolla 1.1.-30.6.2021, kuten ei myöskään edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Konsernin tappio raportointijaksolla -1,31 miljoonaa euroa (-1.42 M€) koostuen kehityksen, hallinnon ja rahoituksen kustannuksista.

Investoinnit ja rahoitus

Raportointijaksolla investoinnit koneisiin ja laitteisiin Reisjärven tuotantotiloissa olivat 107 T€ (25 T€). Kaikki raportointijakson kehittämismenot on kirjattu kuluksi.

Yhtiön rahavarat 30.6.2021 olivat 1,93 miljoonaa euroa (2020: 5,02 M€). Konsernin rahavarat pienenivät katsauskaudella 1.1.-30.6.2021 yhteensä 1,50 miljoonaa euroa. (2020 vastaavalla ajkavälillä rahavarojen muutos oli 4,5 M€).
Yhtiö arvioi nykyisen rahoituksen riittävän kuluvan tilikauden menoihin. Yhtiön johto voi päätöksillään vaikuttaa rahan riittävyyteen.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli –1,37 (-0,95) miljoonaa euroa.

Yritysostot ja osakeannit

Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja eikä osakeanteja
Yhtiön osakkeiden lukumäärä kauden aikana oli 6 571 525 osaketta.

Tase

Konsernitaseen loppusumma 30.6.2021 oli 11,30 miljoonaa euroa (30.6.2020: 14,30 M). Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä lyhytaikaisia velkoja 1,43 (0,95) miljoonaa euroa, joista korollisia velkoja rahoituslaitoksille 1,06 ( 0,31) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta oli 4,74 (5,58) miljoonaa euroa sekä pääomalainoja 0,18 (0,18) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -0,04 (-0,04) miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Oma pääoma

Oma pääoma 30.6.2021 oli 4,78 (7,39) miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2020 oma pääoma oli 6,09 miljoonaa euroa.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

BBS:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 30.6.2021 oli 18,9 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 30.6.2021 oli 2,89 euroa. Katsauskauden ylin päivän päätöskurssi oli 4,80 euroa ja alin 2,49 euroa.

BBS:llä oli 3671 rekisteröityä osakkeenomistajaa ja 6 571 525 osaketta, 30.6.2021 päivätyn osakasrekisterin mukaan. Vastaavasti 30.6.2020 rekisteröityjä osakkeenomistajia oli 2341 ja osakkeita 6 571 525,

BBS:n hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 30.6.2021 yhteensä 576 219 (576 219) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 8,8 % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on voimassa oleva optio-ohjelma 2012 jonka yhtiökokous on hyväksynyt 18.7.2012. Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt optioista 2.1.2013. Optioita on annettu avainhenkilöille ja kullakin optiolla voi merkitä yhden osakkeen yhden euron hinnalla 31.12.2019 mennessä. Hallitus on 9.1.2018 jatkanut merkintäaikaa 31.12.2023 saakka. Optioiden merkinnöistä voi tulla korkeintaan 170000 uutta osaketta, eikä sillä ole havaittavaa vaikutusta osakekohtaisen tuloksen tunnuslukuun.


Henkilöstö ja hallinto
Yhtiön palveluksessa tarkastelukauden lopussa 2021 oli toimitusjohtaja ja 16 työntekijää (2020: yhteensä 12). Tarkastelujakson aikana rekrytoitiin kaksi uutta resurssia tuotantoon.
Yhtiön hallitukseen koko tarkastelujakson ajan kuuluivat puheenjohtaja Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, ja Seppo Nevalainen, sekä 28.4.2021 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka myös Tomi Numminen. Uudeksi jäseneksi hallitukseen 28.4.2021 valittiin Kirk Andriano. Hallituksessa on kaksi yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumatonta jäsentä.
BBS:n johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi, operatiivinen johtaja Hanna Tölli, laatujohtaja Soile Hakala sekä laadunhallintalaboratioriojohtaja Mikko Viitanen : Talousjohtaja Hannu Säynäjäkankaan jäädessä eläkkeelle 1.2.2021 hänen seuraajakseen nimitettiin Liisa Hukka
Yhtiökokous 28.4.2021 valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.

Voimassa olevat valtuutukset
Yhtiökokous 28.4.2021 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen tai optio-oikeuksien nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 3.000.000 (kolme miljoonaa) kappaletta uusia osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan.
Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2022 saakka.

Riskit ja epävarmuustekijät

CE-merkintäprosessin aikataulun siirtyminen ja menojen kasvu on vaikuttanut rahoituksen riittävyyteen. Johdon näkemyksen mukaan,Yhtiön liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole muilta osin tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021.

Kuten tilinpäätöstiedotteessa arvioimme, tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen liittyy Yhtiöstä riippumattomia riskejä. Yhtiön riskit tuotehyväksyntäprosesseissa voivat johtaa lisäviivästymisiin johtuen valvovan viranomaisen mahdollisuudesta vaatia täydennyksiä ja korjauksia esitettyyn dokumentaatioon. Tuoteluokituksen riskinä on viranomaistulkinta. Päätöksenteko riippuu eläinkokeen tuloksista, joiden tulokset valmistuvat lähiaikoina.
FDA rekisteröintivalmistelut on käynnistetty. CE hakemuksessa havaitut viivettä aiheuttaneet puutteet heijastuvat myös FDA rekisteröintiin. USA:ssa ennakkotapausten käytön mahdollistamassa 510(k) hyväksyntäreitissä on periaatteellinen riski, mutta yhtiön nykynäkemyksen mukaan näiltä osin ei ole odotettavissa vaikeuksia.
Operatiivisiin riskeihin liittyy muun muassa riippuvuus avainhenkilöiden osaamisesta ja toimenpiteistä heidän sitouttamisekseen.
Rahoituspuolella akuuttina riskinä pidetään edelleen koronaviruksen aiheuttamaa epävarmuutta osakemarkkinoilla. Lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys- ja valmistusyrityksenä BBS on sijoituskohteena pitkän aikavälin kohde. Kehitystyövaihe on pitkä, ja sitä seuraa lanseerauksen jälkeinen neljästä viiteen vuoteen kestävä markkinointi ja myynnin kasvuvaihe. Kun liikevaihto on noussut voitolliseksi, kasvuvaihe tyypillisesti jatkuu samalla tuotteella pitkään.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen havaittiin poikkeama ekstraktin tuotantoprosessissa sekä laiterikkoutuminen joiden vuoksi validointiprosessin alkaminen jouduttiin siirtämään eteenpäin. Tämä vaikutti myös CE-merkintä hakemuksen jättämisaikatauluun siirtäen sitä eteenpäin. Aikataulusta tiedotetaan tarkemmin viimeistään lokakuun puoleen väliin mennessä

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolakia sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen 2022

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2021 julkaistaan 23.3.2022. Osavuosikatsaus H1/2022 julkaistaan 31.8.2022.

LIITTEET:
Tuloslaskelma ja tase 30.6.2021
Rahavirtalaskelma 30.6.2021
Laskelma oman pääoman muutoksista

Jakelu:  

Nasdaq Helsinki Oy 

Nasdaq Stockhol AB  

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.bbs-artebone.fi  

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi 

Puh: +358 40 7080 307 

Sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi 

Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 25 .8.2021 klo 12:15 (UTC+2:00). 

BBS lyhyesti 

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen ortobiologian yhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuote, ARTEBONE® pasta, on valmis, ja haemme sille kaupallistamisen mahdollistavaa CE-merkintää. 

Lisätietoa: www.bbs-artebone.com

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä. Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Nordic Certified Advisers AB, puh. +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se 


Konserni tuloslaskelma (tilintarkastamaton) 01/01/20211.1.20201.1.2020
Rahayksikkö EURO - 30.6.2021- 30.6.2020- 31.12.2020
     
LIIKEVAIHTO 0,000,000,00
     
Liiketoiminnan muut tuotot 44 974,4218 409,6945 634,39
Materiaalit ja palvelut    
       Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
            Ostot tilikauden aikana -56 949,570,00-83 061,22
       Ulkopuoliset palvelut * 0,000,000,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä -56 949,570,00-83 061,22
     
Henkilöstökulut    
       Palkat ja palkkiot -403 975,66-291 255,92-675 231,30
       Henkilösivukulut    
            Eläkekulut -69 280,59-38 131,40-90 529,05
            Muut henkilösivukulut -6 181,83-4 930,02-29 058,87
Henkilöstökulut yhteensä -479 438,08-334 317,34-794 819,22
     
Poistot ja arvonalentumiset    
       Suunnitelman mukaiset poistot -112 530,63-99 847,65-213 994,51
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -112 530,63-99 847,65-213 994,51
     
Liiketoiminnan muut kulut -662 546,55-960 016,81-1 598 825,86
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 266 490,41-1 375 772,11-2 645 066,42
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
       Muut korko- ja rahoitustuotot    
            Muilta 23,921,122,27
       Korkokulut ja muut rahoituskulut    
            Muille -41 059,90-43 938,32-85 916,65
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -41 035,98-43 937,20-85 914,38
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-    
SIIRTOJA JA VEROJA -1 307 526,39-1 419 709,31-2 730 980,80
     
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 307 526,39-1 419 709,31-2 730 980,80


Rahayksikkö EURO 30/06/202130/06/202031.12.2020
     
V A S T A A V A A    
     
PYSYVÄT VASTAAVAT    
            Aineettomat hyödykkeet    
                      Kehittämismenot 7 532 827,557 532 827,557 532 827,55
                      Muut aineettomat hyödykkeet 282 271,58333 593,66307 932,62
                      Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 815 099,137 866 421,217 840 760,17
     
            Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet    
                        Omistetut 83 719,0083 719,0083 719,00
                      Rakennukset ja rakennelmat    
                        Omistetut 462 652,75497 476,07479 432,89
                      Koneet ja kalusto 677 345,25653 431,00640 185,50
                      Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 223 717,001 234 626,071 203 337,39
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 038 816,139 101 047,289 044 097,56
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
     
            Saamiset    
                 Lyhytaikaiset    
                      Muut saamiset 330 333,74180 965,20210 433,63
                      Siirtosaamiset 53,330,0053,33
                      Lyhytaikaiset yhteensä 330 387,07180 965,20210 486,96
     
     
Rahat ja pankkisaamiset 1 934 269,745 019 391,163 438 153,89
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 264 656,815 200 356,363 648 640,85
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 303 472,9414 301 403,6412 692 738,41


Rahayksikkö EURO 30/06/202130/06/202031.12.2020
     
V A S T A T T A V A A    
     
OMA PÄÄOMA    
            Osakepääoma    
                      Osakepääoma 80 000,0080 000,0080 000,00
  80 000,0080 000,0080 000,00
            Ylikurssirahasto 1 394 956,561 394 956,561 394 956,56
            Muut rahastot    
                      Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 377 537,9317 377 537,9317 377 537,93
                      Muut rahastot yhteensä 17 377 537,9317 377 537,9317 377 537,93
            Edellisten tilikausien voitto (tappio) -12 765 193,41-10 034 212,61-10 034 212,61
            Tilikauden voitto (tappio) -1 307 526,39-1 419 709,31-2 730 980,80
     
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 779 774,697 398 572,576 087 301,08
     
     
     
VIERAS PÄÄOMA    
            Pitkäaikainen    
                      Pääomalainat 175 825,46175 825,46175 825,46
                      Lainat   rahoituslaitoksilta 4 740 583,005 585 314,005 529 499,00
                      Siirtovelat 176 200,00176 200,00176 200,00
                      Pitkäaikainen yhteensä 5 092 608,465 937 339,465 881 524,46
     
            Lyhytaikainen    
                      Lainat rahoituslaitoksilta 1 063 544,00306 728,00306 728,00
                      Ostovelat 120 285,6299 483,19145 118,76
                      Muut velat 46 273,43365 702,9240 719,43
                      Siirtovelat 200 986,74193 577,50231 346,68
                      Lyhytaikainen yhteensä 1 431 089,79965 491,61723 912,87
     
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 523 698,256 902 831,076 605 437,33
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11 303 472,9414 301 403,6412 692 738,41

Konsernin rahoituslaskelma (tilintarkastamaton)

     
[tuhatta euroa] 1.1.-30.6.20211.1.-30.6.20201.1.-31.12. 2020
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1308-1420-2731
Oikaisut    
Suunnitelman mukaiset poistot 113100214
Rahoitustuotot ja –kulut 414486
Muut oikaisut    
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1154-1276-2431
     
Käyttöpääoman muutos    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -120-40-70
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 000
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -30259-7
Pitkä-aikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 0176176
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1304-881-2331
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -61-69-87
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 000
Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1365-950-2418
Liiketoiminnan rahavirta (A)  -1365-950-2418
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -107-25-82
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 000
Myönnetyt lainat    
Investointien rahavirta (B)  -107-25-82
     
Rahoituksen rahavirta    
Maksullinen osakeanti 057395739
Pitkäaikaisten lainojen nostot 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -32-261-317
Lyhytaikaisten lainojen nostot 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 000
Rahoituksen rahavirta (C)  -3254785423
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)  -150445042923
     
Rahavarat tilikauden alussa 3438516516
Rahavarat tilikauden lopussa 193450193438


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (tilintarkastamaton)     
        
 1000 euroa Osake-pääomaYlikurssi-rahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
        
Oma pääoma 1.1.2021 80139517377-127656087
Tilikauden voitto/tappio    -1307 
Maksullinen osakeanti      
Oma pääoma 30.6.2021 80139517377-140724780
        
Oma pääoma 1.1.2020 80139511638-100343079
Tilikauden voitto/tappio    -1419 
Maksullinen osakeanti   5739  
Oma pääoma 30.6.2020 80139517377-114537399
        
Oma pääoma 1.1.2020 80139511638-100343079
Tilikauden voitto/tappio    -2731 
Maksullinen osakeanti   5739  
Oma pääoma 31.12.2020 80139517377-127656087

* Vertailukaudella 1.1.-30.6.2020 aiemmin ulkopuolisissa palveluissa esitetyt kehittämiskulut ( 63339,24€ ) on esitetty

Liitteet