KUTSU BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

05.04.2022

Pörssitiedote 5.4.2022, klo 18:00

KUTSU BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu, torstaina 28.4.2022, klo 14:00 alkaen. Yhtiökokouksessa osallistumis- ja äänioikeus on täsmäytyspäivänä 14.4.2022 osakasrekisteriin merkityillä osakkeenomistajilla. Hallintarekisterin kautta osakkeita omistavien tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 25.4.2022 klo 10:00 mennessä.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Esitetään 31.12.2021 päättyneen tilikauden tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus
 7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja osingosta päättäminen. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta.
 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (3-7)
 4. Hallituksen jäsenten valinta
 5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 6. Tilintarkastajan valitseminen
 7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://www.bbs-artebone.fi/sijoittajille/sijoittajilletaloudelliset-raportit/. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

C: OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi  tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään 25.4.2022 klo 16:00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan henkilöllisyys. Osakkeenomistajien BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 14.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 25.4.2022 klo 10:00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan viipymättä tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa sellainen hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 14.4.2022.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 14.4.2022, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle, sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi, tulee tehdä kirjallisena viimeistään 19.4.2022 kello 10.00 Ruotsin aikaa (CET). BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä henkilöllisyytensä ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi  tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu 25.4.2022 klo 16:00 mennessä. Kirjeitse tehdyn ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä

Oulussa 5. huhtikuuta 2022

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Hallitus


Lisätietoja antavat:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,
puh. +35840 7080307, s-posti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Liisa Hukka, talousjohtaja,
puh. +35840 0611038, s-posti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Nasdaq Stockholm AB
Keskeiset tiedotusvälineet

www.bbs-artebone.fi 

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi