BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Kutsu BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

09.03.2023

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote 9.3.2023, klo 14.00

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu, torstaina 30.3.2023, klo 14:00 alkaen.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1)   Kokouksen avaus

2)   Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3)   Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4)   Kokouksen laillisuuden toteaminen

5)   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6)   Esitetään 31.12.2022 päättyneen tilikauden tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus

7)   Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8)   Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta.

9)   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10)   Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11)   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (3-7)

12)   Hallituksen jäsenten valinta

13)   Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14)   Tilintarkastajan valitseminen

15)   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Taustaa: BBS jatkaa yhtiön ensimmäisen tuotteen (ARTEBONE® Paste) rekisteröinnin vaatimien toimien toteuttamista. Yhtiö on jättänyt CE-merkintähakemuksen valvovalle viranomaiselle (yhtiötiedote 9.3.2022). Sittemmin Medtech Europen julkaiseman valvovalle viranomaiselle tehdyn kyselytutkimuksen perusteella keskimääräiset hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet vuonna 2022. Tästä syystä yhtiö odottaa (yhtiötiedote 30.12.2022), viranomaisen päätöstä CE-merkintähakemuksen hyväksynnästä vuoden 2023 aikana. Tuotteen kaupallistamistoimenpiteet aloitetaan vuoden 2023 loppupuolella. Yhtiön rahoituksen riittävyyden takaaminen CE-merkinnän hyväksymisprosessin odotetun keston ajan sekä sen jälkeisten suunnitelmien toteuttamiseksi edellyttää toimenpiteitä. Yhtiö jatkaa keskusteluja lisärahoituksesta kehitystyön ja kaupallisen toiminnan aloituksen turvaamiseksi.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 6 000 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se kumoaa voimaan tullessaan ylimääräisen yhtiökokouksen 17.3.2022 myöntämän valtuutuksen.

16)   Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu sisältäen yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.bbs-artebone.fi/. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 13.4.2023.

C: OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään 27.3.2023 klo 10:00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan henkilöllisyys. Osakkeenomistajien BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 20.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2023 klo 10:00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan viipymättä tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa sellainen hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 20.3.2023.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 20.3.2023, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle, sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi, tulee tehdä kirjallisena viimeistään 21.3.2023 kello 10.00 Ruotsin aikaa (CET). BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä henkilöllisyytensä ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu 27.3.2023 klo 10:00 mennessä. Kirjeitse tehdyn ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 10 177 874 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

Oulussa 9. maaliskuuta 2023

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,
puh. +35840 7080307, s-posti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bbs-artebone.fi