BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 (tilintarkastamaton)

25.08.2023

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, Puolivuosikatsaus, 25.8.2023 klo 09.00

Tämä tiedote on tiivistelmä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammikesäkuu 2023. Koko raportti on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.bbs-artebone.fi/.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 (tilintarkastamaton)

Työ ensimmäisen tuotteen CE-merkinnän saamiseksi jatkui

TAMMI-KESÄKUU (H1)

  • BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) jatkoi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiön ensimmäisen tuotteen (ARTEBONE® Paste) rekisteröinnin vaatimien toimien toteuttamista ja tuotannon ylösajoa.
  • Maaliskuussa valvova viranomainen toteutti toisen tarkastuskäynnin ja tarkastusraportti toimitettiin yhtiölle 20.3.2023. Yhtiö sitoutui toteuttamaan loppuraportin pohjalta edellytetyt lisätoimenpiteet 1.9.2023 mennessä.
  • Toukokuussa saatiin valvolta viranomaiselta positiivinen päätös ARTEBONE® Pasten tuoteluokituksesta lääkinnällisenä laitteena, mikä varmisti ensimmäisen tuotteen CE-merkintäprosessin etenemisen yksinkertaisemman ja kustannustehokkaamman hallinnollisen prosessin mukaan.
  • Kesä-heinäkuussa yhtiö keräsi merkintäoikeusannilla noin 1,84 miljoonan euron sekä lisäksi optio-ohjelman (TO2) merkinnöillä noin 165 000 euron bruttovarat.
  • Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella liikevaihtoa.
  • Tilikauden tulos katsauskaudella oli -1,64 (- 1,68) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,43 (- 1,50) miljoonaa euroa.
  • Yhtiön rahavarat 30.06.2023 olivat 1,67 (3,39) miljoonaa euroa.

Katsauksen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä kokonaismäärästä. BBS:n tilikausi on kalenterivuosi. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita. Katsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Ohjeistus vuodelle 2023

Vuoden 2023 aikana ei odoteta syntyvän liikevaihtoa.

Hallituksen näkymät vuodelle 2023

Yhtiö on jättänyt ensimmäisen tuotteensa (ARTEBONE® Paste) CE-merkintähakemuksen valvovalle viranomaiselle (9.3.2022). Yhtiö odottaa viranomaisten päätöstä hakemuksen hyväksynnästä vuoden 2023 aikana.

Tuotteen kaupallistamistoimenpiteet aloitetaan vuoden 2023 loppupuolella.

Yhtiön rahoituksen riittävyyden takaaminen odotetun CE-merkinnän hyväksymisen jälkeisten suunnitelmien toteuttamiseksi edellyttää toimenpiteitä.Yhtiö jatkaa keskusteluja lisärahoituksesta kehitystyön ja kaupallisen toiminnan aloituksen turvaamiseksi.

*MedTech Europe Survey -raportti. https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2022/07/medtech-europe-survey-report-analysing-the-availability-of-medical-devices-in-2022-in-connection-to-the-medical-device-regulation-mdr-implementation.pdf

AVAINLUVUT

1000 eur1-6/20231-6/2022Muutos, %1-12/2022
Liiketoiminnan muut tuotot1055-81,9%16
Henkilöstökulut yhteensä621728-14,7%720
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä108113-4,2%119
Liiketoiminnan muut kulut85668924,2%481
Tilikauden tulos-1 642-1 676-2,0%-1 463
Liiketoiminnan rahavirta-1 404-1 496-6,1%-1 155
Rahavarojen muutos1542 153-92,8%-698
Omavaraisuusaste % 1)4143 35
Osakekohtainen tulos, ulkona olevat 2)-0,17-0,24 -0,22
Osakekohtainen tulos, dilutoitu-0,16-0,23 -0,22
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (ulkona olevat) 4)10 040 3269 436 936 6 737 889
Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin (ulkona olevat)9 738 3246 951 992 6 615 855
Osakekohtainen oma pääoma 3) 5)0,430,58 0,54
Rahavarat ja arvopaperit, katsauskauden lopussa1 6713 390-50,71 236
Oma pääoma, katsauskauden lopussa4 3605 475-20,43 634
Taseen loppusumma, katsauskauden lopussa10 72712 618-15,010 506

1) Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)
2) EPS = Nettotulos / Ulkona olevien osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
3) Osakepääoma / Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa
4) 13.7.2023 rekisteröidyt annin osakkeen mukaan lukien 13 777 382 osaketta
5) Osakekohtainen oma pääoma 13.7.2023 rekisteröidyt annin osakkeet mukaan lukien 0,32 euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ILKKA KANGASNIEMI

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana otimme useita merkittäviä askeleita kohti ensimmäisen tuotteemme ARTEBONE® Pasten CE-merkintää yhteistyössä valvovan viranomaisen kanssa.

Toukokuussa saimme tärkeän ja odotetun valvovan viranomaisen päätöksen liittyen tuoteluokitukseen: ARTEBONE® Paste voidaan esityksemme mukaisesti luokitella lääkinnälliseksi laitteeksi. Tämä oli kriittinen päätös, koska se varmisti yksinkertaisemman ja kustannustehokkaamman hallinnollisen prosessin CE-merkinnälle.

Laatujärjestelmän osalta olemme nyt käyneet läpi prosessiin kuuluvat kaksi perusteellista tarkastuskäyntiä eikä niiden yhteydessä ole ilmennyt sellaisia puutteita, jotka yhtiön arvion mukaan johtaisivat hyväksyntäprosessin katkeamiseen. Viranomaiset tulevat seuraavalle tarkastuskäynnille tämän kuun lopussa 29.-31.8., jonka jälkeen tiedotamme aiheesta ja laadunvalvontaprosessin hyväksynnän aikataulusta lisää saatuamme viranomaisten loppuraportin.

Viranomaisten hakemuskäsittelyn ruuhkautumisesta ja vaadituista lisätoimenpiteistä huolimatta arvioimme yhä CE-merkinnän olevan saatavissa vuoden 2023 aikana. Tämä edellyttää sitä, että käynnissä oleva tuotehyväksyntäprosessi ja sen vaatima yhteistyö valvovan viranomaisen ja asiaa käsittelevän lääkelaitoksen välillä toteutuu syksyllä suunnitellusti.

Kesäkuussa järjestimme yhtiön rahoituksen turvaamiseksi merkintäoikeusannin, jonka lisäksi yhtiö keräsi varoja edellisen vuoden merkintäoikeusantiin liittyvien optioiden merkinnästä toukokuussa. Molemmat annit toteutuivat kohtuullisesti ja toivat yhtiölle yhteensä noin 2 miljoonan euron bruttovarat. Kiitämme anteihin osallistuneita sijoittajia yhteistä projektiamme kohtaan osoitetusta luottamuksesta.

Arviomme mukaan yhtiön kassavarat riittävät vuodenvaihteeseen saakka ja olemme tästä syystä jo aloittaneet toimet lisärahoituksen järjestämiseksi voidaksemme varmistaa ensimmäisen tuotteemme saattamisen markkinoille menestyksellisesti CE-merkinnän saamisen jälkeen. Tämän tavoitteen eteen jatkamme kärsivällisesti ja määrätietoisesti työtämme toisella vuosipuoliskolla.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Merkintäoikeusanti 2023

Yhtiön hallitus päätti 3.7.2023 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 3 686 393 osakkeella. Optio-ohjelma TO2 lisätyn ilmaisannin tuloksena yhtiö luovutti yhteensä 50 663 omistamaansa osaketta. Ilmaisannin osakkeet toimitettiin merkitsijöille 11.7.2023 Ruotsiin ja 12.7.2023 Suomessa. Kesäkuun Osakeannin kokonaisvaikutuksien jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 14 118 847.

Alla on esitetty lista yhtiön suurimmista omistajista merkintäoikeusannin jälkeen (13.7.2023).

 13.07.202331.12.2022
 Osakkeiden lkmOsuus ulkona olevista osakkeistaOsakkeiden lkmOptioiden lkm (2Osuus ulkona olevista osakkeista
Finha Capital Oy1 857 88013,5 %1 408 40438 60614,6 %
Reisjärven Kunta1 846 70113,4 %1 051 08143 79510,9 %
Panvest Oy899 7256,5 %476 83819 0734,9 %
Jalovaara Pekka (1581 5554,2 %568 0251 9255,9 %
Paananen Ahti (1520 9043,8 %520 90420 8365,4 %
Rosenqvist Alexandra241 4611,8 %230 3099612,4 %
Halonen Veronika229 3491,7 %229 3499612,4 %
Halonen Jukka247 0341,8 %226 4815 6182,3 %
Nordnet Bank AB, hallintarekisteräity176 2411,3 %18 6292190,2 %
Oulun Kaupunki130 0810,9 %130 081 1,3 %
10 suurinta yhteensä6 730 93148,9 %4 860 101131 99450,3 %
Muut7 046 45151,1 %4 808 250203 48749,7 %
Yhteensä13 777 382100,0 %9 668 351335 481100,0 %
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj341 465 509 523  
Kaikki yhteensä14 118 847 10 177 874335481 


1) Ahti Paananen ja Pekka Jalovaara ovat yhtiön hallituksen jäseniä
2) Noteerattujen kaupankäynnissä olevien optio-oikeuksien määrä (TO2)

BBS:n hallituksen omistuksessa oli 13.07.2023 yhteensä 1 162 260 osaketta, eli 8,4 % yhtiön ulkona olevasta osakekannasta.

RiverFortin lainan konvertointi

Yhtiö ilmoitti 14.7.2023 saaneensa Riverfort Global Opportunities PCC Ltd:lta pyynnön 50 000 euron vaihtovelkakirjalainaosuuden vaihtamiseksi yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,441 euroa per osake. Merkintähinta oli rahoitusjärjestelyyn ehtojen mukaisesti 90 % alimmasta keskikurssista konvertointia edeltävän kymmenen päivän ajalta. Vaihto toteutettiin siirtämällä RiverFort:lle yhteensä 113 378 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiö ilmoitti 17.8.2023 saaneensa Riverfort Global Opportunities PCC Ltd:lta pyynnön 50 000 euron vaihtovelkakirjalainaosuuden vaihtamiseksi yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,39483 euroa per osake. Merkintähinta oli rahoitusjärjestelyyn ehtojen mukaisesti 90 % alimmasta keskikurssista konvertointia edeltävän kymmenen päivän ajalta. Vaihto toteutettiin siirtämällä RiverFort:lle yhteensä 126 636 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Lainan takaisinmaksu

Yhtiö on 2.8.2023 maksanut noin 486 000 euron kesäkuussa erääntyneet tuotekehityslainojen lyhennykset Valtiokonttorille.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 2023

  • 22.2.2024 – Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023

Yhtiön aikaisemmin julkaisemat raportit löytyvät BBS:n sijoittajasivuilta osoitteesta: https://www.bbs-artebone.fi/sijoittajille/sijoittajilletaloudelliset-raportit/.

25.8.2023
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki
https://www.bbs-artebone.fi/

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen ortobiologiayritys, jonka ydinosaamista on helppokäyttöisten luun muodostusta ja paranemista edistävien luuimplanttien kehittäminen, kaupallistaminen ja valmistaminen. Luunkorvikkeet eli implantit on tarkoitettu erilaisten luuvaurioiden, luun paranemisongelmien ja luusairauksien hoitoon oma- ja pankkiluusiirteiden sijasta. BBS tavoittelee asemaa yhtenä johtavista toimijoista luun paranemisongelmiin tarkoitettujen bioaktiivisten implanttien toimialalla.

BBS on perustettu vuonna 2003 ja yhtiö on ollut listattuna Nasdaq First North Growth Market Finlandissa helmikuusta 2018 alkaen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oulussa.

Liite